§ 8. Informasjon, opplæring og instruks

Arbeidstakerne skal gis tilstrekkelig informasjon om risikoen for ulykker og helseskader som er forbundet med arbeidet.
Arbeidstakerne skal gis opplæring i:
 • -
  hvordan arbeidet er organisert
 • -
  hensiktsmessig arbeidsteknikk
 • -
  valg og bruk av hjelpemidler og personlig verneutstyr
 • -
  bruk av rømnings- og redningsutstyr
 • -
  bruk av førstehjelpsutstyr.
For hver arbeidsplass skal det utarbeides skriftlige instrukser som inneholder de regler som skal følges for å sikre arbeidstakers sikkerhet og helse og for å oppnå en sikker bruk av metoder og utstyr.
Instruksene skal også omfatte opplysninger om bruk av rømnings- og redningsutstyr samt førstehjelpsutstyr og hvilke tiltak som skal treffes ved nødsituasjon på eller nær arbeidsplass.
Informasjon og instruks skal være forståelig for berørt arbeidstaker.
Særlig farlig arbeid, og arbeid som i kombinasjon med annen virksomhet kan skape alvorlig risiko, skal bare utføres av arbeidstakere som har fått særskilt tillatelse av den som leder driften. Tillatelsen skal spesifisere de vilkår som må oppfylles og de forholdsregler som må treffes før, under og etter arbeidet.