§ 7. Risikovurdering, planlegging og iverksettelse av tiltak

Arbeidsgiver skal foreta en løpende risikovurdering av de forhold som kan innebære fare for helseskade hos arbeidstaker og iverksette nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risikofaktorer så langt det er mulig.
Det skal utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Av planen skal det fremgå at farer som arbeidstaker kan utsettes for er kartlagt og vurdert, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å forebygge skader og ulykker.
Planen skal utarbeides før arbeidet starter og oppdateres regelmessig. Planen skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.