§ 5. Vilkår for godkjenning

(1) Virksomheten skal legge frem dokumentasjon som viser at virksomheten:
 1. d.
  oppfyller vilkårene i til enhver tid gjeldende forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter og,
 2. e.
  har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.
(2) For virksomhet med utenlandsk arbeidstaker fra land utenfor EØS-området skal det dokumenteres at arbeidstakeren har oppholdstillatelse i den grad det er påkrevet for det aktuelle arbeidsforholdet. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltmannsforetak fra land utenfor EØS-området.
(3) Virksomheten må sørge for at pålagte registreringsplikter i følgende offentlige registre er oppfylt:
 1. a.
  Enhetsregisteret
 2. b.
  Foretaksregisteret
 3. c.
  Det sentrale folkeregisteret. Personer som er bosatt på Svalbard skal oppfylle plikten til å være registrert i registeret over befolkningen på Svalbard, jf. forskrift 4. februar 1994 nr. 111
 4. d.
  Merverdiavgiftsregisteret
 5. e.
  Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.