§ 6. Ikrafttreden og opphør

Forskriften trer i kraft 1. juli 2021.
Forskriften gjelder inntil Tariffnemnda treffer nytt vedtak. Forskriften opphører likevel å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har krevet nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale, jf. allmenngjøringsloven § 7.
Forskrift 12. oktober 2018 nr. 1702 om allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter oppheves samtidig med ikrafttredelse av denne forskrift.