§ 6. Ikrafttreden og opphør

Forskriften trer i kraft 1. desember 2018.

Forskriften gjelder inntil Tariffnemnda treffer nytt vedtak. Forskriften opphører likevel å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har krevet nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale, jf. allmenngjøringsloven § 7.

Forskrift 11. november 2016 nr. 1323 om allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter oppheves samtidig med ikrafttredelse av denne forskrift.