§ 59.

Innhold av ikke brennbare bestanddeler i støvet i gruveganger skal være minst 80 vektprosent med forøkelse av 1 vektprosent for hver 0,1 volumprosent metaninnhold i returluften. Fuktighet kan i denne forbindelse betraktes som en ikke brennbar bestanddel.
Støvspredning skal utføres på en slik måte og så ofte at det sikrer at kravene i forrige ledd er oppfylt til enhver tid.