§ 51.

Hver gruve skal ha sitt eget ventilasjonskart som ajourføres med jevne mellomrom.
Kartet skal angi retningen og fordelingen av luftstrømmene samt beliggenheten av hovedporter og anordninger for regulering og fordeling av luften. Friskluftstrømmen skal på kartet være fargelagt forskjellig fra returluftstrømmen.
Grensene for returluftsonene skal framgå av ventilasjonskartet.
Ajourførte ventilasjonskart sendes Arbeidstilsynet innen 1. februar hvert år.