§ 44.

I returluftveg og blindorter skal det kun brukes eksplosjonssikre maskiner og utstyr. Kjøring med trolleylokomotiver og andre ikke eksplosjonssikre kjøretøyer er kun tillatt i blindorter hvor ventilasjonen er tilrettelagt for slik transport.
I gruver som hører til klasse 2 skal det bare brukes eksplosjonssikre maskiner og kjøretøy i områder nærmere enn 20 meter fra definert returluftsone.
I friskluftveg i gruve eller fløts som hører til klasse 3, er kjøring med trolleylokomotiver eller andre ikke eksplosjonssikre kjøretøy, bare tillatt i hovedstollen og inntil en avstand fra strosse som i hvert enkelt tilfelle må godkjennes av Arbeidstilsynet.