§ 42.

Faringsveg og gruveganger med persontransport skal ha tilstrekkelig høyde og være fri for alle hindringer.