§ 18. Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens generelle plikter

Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller koordinators anvisninger.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter § 5 første ledd bokstav c.
Arbeidsgiveren skal sørge for at de forebyggende tiltakene i § 9 blir gjennomført.
Enmannsbedriften skal sørge for at kravene etter § 9 som gjelder for enmannsbedrifter, blir gjennomført.

Arbeidsgiveres og enmannsbedrifters hovedplikter følger av arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. I tillegg må de forholde seg til de nærmere regulerte pliktene som følger av byggherreforskriften.

Til første ledd – Plikt til å følge SHA-planen og koordinators anvisninger
Ved at arbeidsgiverne og enmannsbedriftene har en plikt til å følge SHA-planen og byggherrens eller koordinators anvisninger underbygges at byggherren og koordinator har en instruksjonsmyndighet overfor virksomhetene når det gjelder å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. SHA-planen er et styringsdokument virksomhetene må forholde seg til.

Det er en forutsetning at planen er så detaljert at virksomhetene har noe konkret å forholde seg til. Hvis det er mangler i planen, har virksomhetene i henhold til fjerde og femte ledd en plikt til å informere byggherren om dette.

Til andre ledd – Plikt til å planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av risikovurderinger
Byggherren har plikt til å kartlegge risikoforhold og vurdere risiko, jf. § 5 andre ledd bokstav b og c. Uavhengig av byggherrens plikt, har arbeidsgiverne og enmannsbedriftene en plikt til å gjennomføre selvstendige risikovurderinger av sine arbeidsoppgaver. I tillegg må de forholde seg til de spesifikke tiltakene i SHA-planen og gjennomføre egne risikovurderinger av de risikoområdene tiltakene bygger på. Dette angår bare de tiltakene som er relevante for hver enkelt virksomhets aktiviteter. Det kan være at disse risikoforholdene allerede er behandlet i virksomhetens egen risikovurdering, men plikten er angitt for å sikre at alle relevante risikoforhold er tatt stilling til fra arbeidsgivernes og enmannsbedriftenes side.

Arbeidsgiver skal innarbeide planer og tiltak som resultat av risikovurderingene i internkontrollen i henhold til tredje ledd. Enmannsbedrifter har ikke en tilsvarende plikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1 og internkontrollforskriften. Enmannsbedrifter har imidlertid en egen plikt til å iverksette risikoreduserende tiltak etter byggherreforskriften § 18 andre ledd.

Til tredje ledd - Internkontroll
De delene av SHA-planen som er relevante for hver virksomhet, skal innarbeides i virksomhetens internkontroll. Dette innebærer at internkontrollsystemet vil få en generell del som er lik for alle bygge- eller anleggsplasser og en spesiell del som er spesifikk for den enkelte bygge- eller anleggsplass. Denne innarbeidingen skal skje på en slik måte at det blir mulig å finne igjen de relevante bestemmelsene fra SHA-planen i internkontrollsystemet.

De relevante delene av SHA-planen som skal innarbeides i og følges opp gjennom internkontrollen, vil hovedsakelig omfatte beskrivelsen av når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, og de spesifikke tiltakene som har betydning for de arbeider som virksomheten skal utføre.

Arbeidsgiver må sørge for å innarbeide den til enhver tid oppdaterte SHA-planen i egen internkontroll.

Til fjerde og femte ledd - Informasjon til byggherren om behov for endringer i SHA-planen
Arbeidsgiver og enmannsbedrifter plikter å informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens planer som ikke er beskrevet i SHA-planen. Denne plikten må sees i sammenheng med rutinene for endring og oppdatering av SHA- planen, jf. § 8 første ledd bokstav d og kommentarene til denne bestemmelsen.

Til sjette ledd – Plikt til å medvirke i dialog og samhandling
Se § 5 første ledd bokstav c med kommentarer.

Til syvende og åttende ledd – Plikt til å gjennomføre tiltak etter § 9
Plikten til å gjennomføre tiltak etter § 9 er i utgangspunktet knyttet til krav som skal stilles fra byggherren. Men flere av punktene i § 9 bokstav a-j er forskriftsmessige krav som virksomhetene har en plikt til å oppfylle, uavhengig av om det stilles krav om det samme fra byggherren.

Enmannsbedrifter har ikke plikt etter forskriften til å ivareta alle arbeidsmiljøfaktorer nevnt i § 9. For disse vil arbeidsmiljøfaktorene i bokstav b, e, f, g og h kunne være aktuelle. Når det gjelder arbeidstidsordninger for virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere, viser vi til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 bokstav m, jf. § 1-3 andre ledd som pålegger også slike virksomheter å ha arbeidstidsordninger som ivaretar helse- og sikkerhetshensyn. Byggherren kan imidlertid stille krav overfor enmannsbedrifter også angående arbeidsmiljøfaktorer nevnt i § 9 hvor enmannsbedrifter ikke har plikter i henhold til forskrift. Byggherren bestemmer selv hvilket nivå han vil ha på arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. For å oppfylle sine målsettinger, kan byggherren stille krav ut over minstekrav i lov og forskrift. Dette begrenses kun av hva som er rimelig å stille krav om i kontraktssammenheng.