§ 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Byggherren skal før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter:
 1. a.
  gjøres kjent med planen
 2. b.
  får informasjon når det skjer endringer i planen under prosjektets framdrift som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

Bestemmelsen stiller krav om at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) og krav om tilgjengelighet, oppdatering, bekjentgjøring og oppbevaring. Kravene om hva SHA-planen skal inneholde, er nærmere regulert i § 8.

SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8, 14, 18 og 19.

Til første ledd – Plikt til å utarbeide SHA-plan
Første ledd stiller krav om at byggherren skal sørge for at det utarbeides en SHA-plan før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen. Det vil med andre ord si at SHA-planen skal være utarbeidet før det iverksettes noen form for arbeid på den fysiske bygge- eller anleggsplassen. Dersom byggherren overlater oppgaven helt eller delvis til andre, fritar ikke dette byggherren fra ansvaret for at SHA-planen skal utarbeides i henhold til kravene i denne forskriften.

Til andre ledd – Tilgjengelighet og oppdatering av SHA-plan
Andre ledd stiller krav om at planen skal være lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at byggherren skal sørge for oppdatering av planen underveis i bygge- eller anleggsarbeidet.

Med lett tilgjengelig menes at planen i sin helhet skal være tilgjengelig for de som har plikter etter planen på bygge- eller anleggsplassen. Dersom den kun foreligger i elektronisk form, må alle som har behov for innsyn i planen, ha tilgang til det elektroniske lagringsmediet på bygge- eller anleggsplassen.

Planen skal fortløpende oppdateres dersom det oppstår «endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø».

Eksempler på endringer som kan gi grunnlag for å oppdatere planen kan være:

 • Endring i organisasjonskartet
 • Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres (endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)
 • Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket
 • Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere
 • Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Til tredje ledd – Informasjon om SHA-planen
Tredje ledd stiller krav om at SHA-planen og endringer i denne skal gjøres kjent for arbeidsgivere og enmannsbedrifter. Det betyr at byggherren må sørge for at alle arbeidsgivere og enmannsbedrifter som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, gjøres kjent med innholdet i SHA-planen. Dette gjelder også arbeidsgivere på bygge- eller anleggsplassen som byggherren ikke har kontrakt med, for eksempel underentreprenører og deres underentreprenører mv.

Byggherren skal informere om innholdet i planen før arbeidets oppstart, når det kommer nye aktører på bygge- eller anleggsplassen og når det skjer endringer i planen som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å informere sine ansatte om tiltak arbeidsgiver vil iverksette på bakgrunn av tiltak i planen, og på et språk de forstår, jf. forskriftens § 19.

Til fjerde ledd – Plikt til å oppbevare SHA-planen etter at prosjektet er avsluttet
Fjerde ledd stiller krav om at byggherren skal oppbevare SHA-planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Formålet med kravet er blant annet å sikre at planen er tilgjengelig for etterkontroll i de tilfellene Arbeidstilsynet eller politiet skulle ha behov for å kontrollere om byggherren har oppfylt sine plikter etter §§ 7 og 8, noe som også må ses i sammenheng med koordinerings- og oppfølgingsplikten iht. § 14. Behovet for slik etterfølgende kontroll vil være størst ved tilsyn eller etterforskning etter arbeidsulykker, men behovet kan også melde seg dersom bygge- eller anleggsperioden avsluttes kort tid etter at Arbeidstilsynet har gjennomført et ordinært tilsyn med bygge- eller anleggsplassen, men før Arbeidstilsynet har fått seg forelagt SHA-planen.

Dersom planen oppdateres underveis i bygge- eller anleggsarbeidet, skal byggherre ta vare på alle versjonene i 6-måneder etter at prosjektet er avsluttet.