§ 15. Oversiktsliste

Byggherren skal som ledd i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø føre en oversiktsliste over alle som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres og oppdateres daglig.
Oversiktslisten skal inneholde følgende opplysninger:
 1. a.
  navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen
 2. b.
  navn på byggherren
 3. c.
  navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
 4. d.
  organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
 5. e.
  navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som skal utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen.
Oversiktslisten skal være tilgjengelig og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene. Oversiktslister skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

Til første ledd – Krav til føre oversiktsliste
Oversiktslisten skal, bl.a. sammen med fremdriftsplanen, gi byggherren en oversikt over hvem som er på arbeidsplassen og hva slags arbeid som skal utføres. På denne måten er det blant annet mulig for byggherren å koordinere forskjellige arbeider som kan påvirke hverandre og medføre risiko for arbeidstakerne. Kravet om føring av oversiktslister er imidlertid ikke betinget av at det er flere virksomheter som utfører arbeid samtidig eller etter hverandre, slik koordineringsplikten er. Byggherren vil derfor også ha en plikt til å føre oversiktslister i de tilfeller der det ikke er krav om koordinering etter § 13 første ledd.

Oppgaven med å føre oversiktslister kan delegeres til andre.

Føring av oversiktslisten innebærer ikke noe krav om adgangskontroll. Det er med andre ord ikke noe krav om at det skal angis tidspunkt for når hver enkelt arbeidstaker ankommer og når de forlater arbeidsplassen. Hvis byggherren ønsker å ha en adgangskontroll med bakgrunn i sikkerhets- og beredskapshensyn, kan han stille krav om dette, men det kan ikke gjøres med grunnlag i forskriften.

Kravet om elektronisk føring av oversiktslister medfører at byggherren eller den som har fått delegert oppgaven med føring av lister, må ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for at informasjon om arbeidstakerne kan føres i oversiktslisten før de starter å arbeide. Oversiktslisten må være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll med, og den må være eller kunne gjøres tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den daglige kontrollen skal sikre at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen, er ført opp på listen. Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass.

Til tredje ledd – Tilgjengelighet og oppbevaring
Listene skal oppbevares slik at arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene kan få tilgang til listene, dersom de ber om dette. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet, slik at det er mulig å gå tilbake for å se hvem som utførte arbeid på bygge- eller anleggsplassen den enkelte dag.

Forholdet til personopplysningsloven
Alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn og fødselsdato, er personopplysninger. Innhentingen av personopplysninger til listene og selve føringen må skje i overensstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Dette regelverket forvaltes av Datatilsynet.