§ 10. Forhåndsmelding

Byggherren skal sørge for at det senest en uke før arbeidet igangsettes sendes en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk skjema til Arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet, dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk.
Dersom byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge- eller anleggsarbeidet.
Byggherren skal sørge for at forhåndsmeldingen er oppdatert. Oppdatert forhåndsmelding skal settes opp synlig på bygge- eller anleggsplassen.
Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:
 1. a.
  dato for oversendelsen
 2. b.
  bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse
 3. c.
  prosjektets art
 4. d.
  byggherrens navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer
 5. e.
  byggherrens representant sitt navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer
 6. f.
  koordinatorenes navn, organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer
 7. g.
  angivelse av prosjekterende virksomheter og deres organisasjonsnummer
 8. h.
  angivelse av utførende virksomheter og deres organisasjonsnummer
 9. i.
  forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen
 10. j.
  forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen
 11. k.
  forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen
 12. l.
  planlagt antall virksomheter.
Dersom aktørene som nevnt i fjerde ledd bokstav d til g er en juridisk person, skal det oppgis navn og telefonnummer til en kontaktperson.

Formålet med innsendingen av forhåndsmelding er innrapportering av opplysninger om midlertidig eller skiftende arbeidsplass slik at Arbeidstilsynet får oversikt og kan gjennomføre tilsyn etter arbeidsmiljøloven.

Forhåndsmeldingen skal sendes inn via Altinn. Det er ikke krav om å sende inn ny melding ved endringer, men byggherre skal sørge for at oppdatert forhåndsmelding settes opp synlig på bygge- eller anleggsplassen.

Se kommentaren til § 2 for avklaring av hva som menes med bygge- eller anleggsplass. Kravet om at det skal sendes forhåndsmelding, gjelder også i forbrukerforhold. Det er da den utførende virksomheten som må sørge for innsending av forhåndsmeldingen.

Til bokstav f – Opplysninger om koordinator for prosjektering og utførelse Forhåndsmeldingen skal inneholde opplysninger om hvem som er koordinator både for prosjektering og for utførelse.