§ 6. Opplysninger som kan behandles

Når det er nødvendig for å løse oppgaver som nevnt i § 3 første ledd, kan blant annet opplysninger om følgende forhold behandles:
 1. a.
  navn og eventuelle alias
 2. b.
  adresse, kjønn, sivil status, fødested og fødselsnummer
 3. c.
  statsborgerskap, oppholdsgrunnlag og -status
 4. d.
  utlendingsidentifikasjon, identifikasjonsnummer og -kort, misbrukt eller fiktiv identitet
 5. e.
  andre folkeregistrerte opplysninger
 6. f.
  signalement og bilde
 7. g.
  elektronisk kontaktinformasjon og elektroniske profiler på Internett
 8. h.
  utdanning, kvalifikasjoner, lisenser, godkjenninger, sertifikater mv.
 9. i.
  ansettelsesforhold, yrker og verv
 10. j.
  oppdrag, kontrakter og avtaleforhold
 11. k.
  tilknytning til virksomheter eller personer som bistår den registrerte eller utsetter vedkommende for arbeidslivskriminalitet og kontaktpersoner
 12. l.
  at noen har blitt eller kan bli utsatt for arbeidslivskriminalitet
 13. m.
  personer som gir opplysninger om arbeidslivskriminalitet
 14. n.
  bevegelsesmønstre og grensepasseringer, inn- og utreise og opphold til inn- og utland, herunder om registrering, identitet, internatopphold, utvisning og grensekontroll
 15. o.
  formuesgoder, herunder fast eiendom og tilknyttede eierforhold, rettigheter og løsøre
 16. p.
  motorvogn eller annet transportmiddel, identifikasjonsnummer, historikk, bruk og eierforhold
 17. q.
  virksomhetsidentifikasjon, herunder navn og organisasjonsnummer
 18. r.
  eierskap, formelle og uformelle roller, tilknytninger til andre fysiske eller juridiske personer eller formuesmasse, herunder utenlandsk trust eller tilsvarende juridisk arrangement, overdragelse og omstrukturering
 19. s.
  transaksjoner og betalingsopplysninger, bankkonti, finansielle instrumenter, elektroniske valuta og -penger, andre typer finanskonti og kontodisponent
 20. t.
  budsjett- og regnskap, inntekt og formue, skattefastsetting og -beregning, rapporteringspliktig eller innrapportert skatt, gebyr eller avgift og innkreving
 21. u.
  stønader, ytelser, trygder, pensjon, arbeidsmarkedstiltak, ytelser etter forsikringsavtaleloven og andre subsidie- tilskudds- og støtteordninger, lønns- og trekkoppgaver, refusjoner, og opplysninger om forhold som ligger til grunn for disse
 22. v.
  konkurs- og bobehandling
 23. w.
  tidligere kontroller og ilagte administrative sanksjoner.