Rett til permisjon ved barns og barnepassers sykdom

Alle arbeidstakere som har omsorg for barn, har rett til permisjon (fri) når barnet er sykt. Rettigheten gjelder ved både kortvarig sykdom (sykt barn-dager) og lengre permisjoner for å ta vare på barn som trenger langvarig eller kontinuerlig tilsyn.

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere rett til permisjon når et barn som de har omsorg for, er sykt. Rettigheten gjelder uansett om de jobber heltid eller deltid, og den gjelder både fast og midlertidig ansatte.

Retten til permisjon gjelder også hvis den som passer barnet til daglig, er syk. 

Retten til betalt fravær på grunn av sykt barn, er i all hovedsak regulert i folketrygdloven. Det er Nav som svarer på spørsmål om pengestøtte mens du har sykt barn (nav.no)

Du har rett på sykt barn-dager

Til og med det året barnet fyller 12 år, har du rett til permisjon

 • for å ha tilsyn med barnet når det er sykt 
 • for å være sammen med barnet til lege eller annen helseoppfølging i forbindelse med sykdom 
 • dersom den som vanligvis passer barnet, er syk, eller selv har syke barn

Hvor mange sykt barn-dager har du rett på?

Hvor mange permisjonsdager du har rett på i løpet av et kalenderår, kommer an på samlivssituasjonen din og hvor mange barn du har.

Har du omsorg for ett eller to barn? Da har du rett til 10 dager permisjon hvert kalenderår. 

Har du omsorg for tre eller flere barn? Da har du rett til 15 dager permisjon hvert kalenderår.

Dersom dere er to omsorgspersoner, har hver av dere rett på dette antallet permisjonsdager.

Dersom du er alene om omsorgen for barnet eller barna, har du rett til dobbelt så mange sykt barn-dager:

 • 20 dager fordelt på ett eller to barn
 • 30 dager fordelt på tre eller flere barn

Det samme gjelder dersom den andre omsorgspersonen ikke kan ha omsorg for barnet på grunn av at hen

 • har nedsatt funksjonsevne 
 • er innlagt på en helseinstitusjon som langtidspasient 
 • er i fengsel 
 • avtjener verneplikt 

eller tilsvarende forhold.

Dersom du er alene om omsorgen for barnet, kan du hvert kalenderår overføre inntil halvparten av permisjonsdagene dine til 

 • medforelder med samværsrett 
 • den som du bor sammen med og som ikke har omsorg for egne barn

Du har rett på mer permisjon ved kronisk eller langvarig sykdom 

Dersom barnet har en kronisk eller langvarig sykdom, kan du ha rett til fri i inntil 20 dager hvert kalenderår. Det gjelder også om barnet har nedsatt funksjonsevne. I slike tilfeller gjelder retten til permisjon til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Dersom barnet har to foreldre eller omsorgspersoner, har de rett på 20 permisjonsdager hver. 

Dersom du er alene om omsorgen for barnet eller barna, har du rett til dobbelt så mange permisjonsdager.

Rett til slik utvidet permisjon gjelder

 • dersom barnet har en kronisk eller langvarig sykdom, eller har nedsatt funksjonsevne, og
 • dersom dette kan føre til at du som arbeidstaker får mer fravær fra jobben

Permisjonsretten gjelder særlige sykdomstilfeller

 • utover det som kan regnes som normal sykdomshistorie for et barn. Flere barnesykdommer på rad gir ikke utvidet permisjon.
 • der sykdommen eller tilstanden ikke kan holdes i sjakk med for eksempel medisinering eller diett, slik det kan ved for eksempel allergi og cøliaki

Du kan ha krav på utvidet permisjon dersom du

 • må være borte fra jobb for å ta vare på et sykt barn
 • må delta i opplæring for å kunne ta deg av og behandle barnet

Les mer om opplæringspenger fra Nav når du må være borte fra jobb i forbindelse med opplæring for å ta deg av et sykt barn.

Barn kan regnes som «kronisk syke» dersom de har for eksempel hjertesykdommer, leddgikt, astma eller alvorlige medfødte misdannelser. Andre eksempel er diabetes, epilepsi, cøliaki og kreft.

Kronisk sykdom kan også gjelde psykisk sykdom som angstplager, depresjon og spiseforstyrrelser.

Eksemplene utelukker ikke at også annen sykdom kan regnes som kronisk.

«Langvarig sykdom» er i utgangspunktet sykdom som varer i minst ett år. Det må også være samme sykdomstilfelle.

Det kan være vanskelig å skille mellom det regelverket kaller kronisk og langvarig sykdom, og ofte er det en glidende overgang mellom de to.

Arbeidsgiveren kan be om å få dokumentasjon på behovet for permisjon. Du kan be legen om slik dokumentasjon som du kan legge fram for arbeidsgiveren din.

Du kan ha rett på permisjon dersom barnet er eller har vært innlagt på sykehus, eller er alvorlig sykt eller skadet

Dersom barnet du har omsorg for, blir sykt eller er under utredning for sykdom, kan du ha behov for permisjon utover de ordinære dagene vi skriver om over.

Du har rett på permisjon 

 • hvis barnet blir eller har vært innlagt på helseinstitusjon
 • mens du tar vare på et barn som er livstruende eller svært alvorlig sykt eller skadet

Begge omsorgspersonene kan ha rett på permisjon samtidig.

Du har rett på permisjon dersom barnet er 12 år eller yngre, og

 • er innlagt på en helseinstitusjon og du oppholder deg ved helseinstitusjonen, eller
 • er utskrevet fra helseinstitusjonen og du må være hjemme for at barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie

Retten gjelder altså både under oppholdet i en helseinstitusjon og etter utskriving.

Retten kan også gjelde ved mindre alvorlig sykdom.

Dersom barnet har en kronisk eller langvarig sykdom, eller har nedsatt funksjonsevne, gjelder denne retten til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Dersom du har omsorg for et barn som er livstruende eller svært alvorlig sykt eller skadet, har du rett på permisjon så lenge du må ta deg av barnet. Dette gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. 

Dersom du har omsorg for en person med utviklingshemming, som trenger kontinuerlig pleie og tilsyn på grunn av en livstruende eller svært alvorlig sykdom eller skade, gjelder ikke aldersgrensen på 18 år. Da har du rett på permisjon uansett alder.

Det er ingen tidsavgrensning for hvor lenge du kan ha permisjon på grunn av et sykt barn.

Dersom vilkårene for permisjon er oppfylt, så har du rett på permisjon.

Dersom vilkårene for permisjon ikke lenger er til stede, for eksempel fordi barnet begynner i et dagtilbud, faller retten bort.

Da har du plikt og rett til å gå tilbake på jobb.

Reglene om rett til permisjon ved omsorg for svært syke barn, samsvarer i stor grad med reglene om pleiepenger. Dersom du mottar pleiepenger, har du alltid rett på permisjon. Les mer om dette hos Nav:

Pleiepenger for sykt barn (nav.no)

Hva er sammenhengen mellom permisjon og omsorgs- eller pleiepenger? 

Hvis du har rett på omsorgs- eller pleiepenger fra Nav etter folketrygdloven, har du automatisk rett på permisjon etter arbeidsmiljøloven.

Men det kan også finnes tilfeller der du har rett på permisjon etter arbeidsmiljøloven, men der grunnen til permisjonen ikke gir rett på omsorgs- eller pleiepenger fra Nav etter folketrygdloven.

Oppsummert: Du kan ha rett på permisjon eller fri selv om du ikke mottar omsorgs- eller pleiepenger.

Dersom du er innvilget rett til pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger fra Nav, har du alltid rett på permisjon.

Retten til permisjon eller fri når barnet er sykt, er gitt i Arbeidsmiljøloven. Det er dermed en rett du har som arbeidstaker. 

Retten til å få utbetalt penger mens du har permisjon, blir i hovedsak regulert i folketrygdloven. Dette gjelder både retten til sykt barn-dager og retten til permisjon ved langvarig sykdom.

Rettighetene dine som arbeidstaker er forankret i arbeidsmiljøloven

Så lenge grunnlaget for permisjon er til stede, har du rett på permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-9.

Noen arbeidsgivere ønsker at du skal søke om såkalt ulønnet permisjon (avtalt ulønnet permisjon). Husk da at hvis du har sykt barn, men søker om permisjon på et annet grunnlag enn etter arbeidsmiljøloven § 12-9, kan det føre til at du gir fra deg noen av rettighetene dine som arbeidstaker. For eksempel kan du

 • miste rettigheter etter folketrygdloven og dermed utbetalinger fra Nav
 • ikke ha rett til å komme tilbake på jobb før den avtalte permisjonsperioden er over

Så lenge grunnlaget for permisjonen er forankret i arbeidsmiljøloven § 12-9, og/eller du mottar pleiepenger fra NAV, kan ikke arbeidsgiveren din kreve at du søker om permisjon av andre grunner.

Du må varsle arbeidsgiver om fravær

Du har plikt til å orientere arbeidsgiveren din om at du skal være borte fra jobb, uansett årsak. Derfor må du også melde ifra dersom du skal være borte på grunn av sykt barn. Meldeplikten gjelder ved både kortere og lengre fravær.

Arbeidsgiver kan ikke avslå søknaden om lovfestet permisjon

Noen arbeidsgivere krever at du sender en søknad om permisjon, for eksempel på nettet, i en app eller i andre løsninger for fraværsmelding.

Så fremt grunnen til permisjonen er forankret i arbeidsmiljøloven, kan arbeidsgiver likevel ikke avslå søknaden. I slike tilfeller fungerer søknaden som en melding eller orientering til arbeidsgiveren, heller enn en faktisk søknad.

Arbeidsgiver kan kreve dokumentasjon

Ved lengre fravær (ut over fravær du kan levere egenmelding for), kan arbeidsgiver kreve at du dokumenterer behovet for fravær, for eksempel med legeerklæring.

Snakk med arbeidsgiveren din

Snakk med arbeidsgiveren din dersom du har behov for permisjon på grunn av et sykt barn. Arbeidsgiver skal gi deg permisjon om du har behov for og rett på fri fra arbeidet etter arbeidsmiljøloven.

Dersom du og arbeidsgiveren din ikke blir enige om permisjon, kan du ta saken til tvisteløsningsnemnda (nemndene.no).

Les mer om retten til permisjon fra jobb

Er du arbeidsgiver?

Reglene om retten til permisjon gjelder for både arbeidsgivere og arbeidstakere. 

Som arbeidsgiver må du kjenne til

 • at arbeidstakere med omsorg for sykt barn, har rett på lovlig fravær fra jobb ifølge arbeidsmiljøloven
 • at arbeidstakere som ikke lenger oppfyller vilkårene for permisjon, har rett og plikt til å gå tilbake på jobb

I tillegg må du kjenne til folketrygdlovens krav og regler for utbetaling av penger til arbeidstakere med omsorg for sykt barn: 

Omsorgspenger (hjemme med sykt barn-dager) (nav.no)

Pleiepenger for sykt barn (nav.no)

Pleiepenger for en utviklingshemmet person over 18 år (nav.no)

Regelverk

Arbeidsmiljøloven § 12-9: Rett til permisjon når barn eller barnepasseren er syk