Søknad om gjennomsnittsberegning som fraviker krav om arbeidsfri periode eller arbeidstid på 13 timer

Søknaden må gjelde helse- og omsorgsarbeid eller vakt- og overvåkningsarbeid for at Arbeidstilsynet skal kunne vurdere den. 

For at Arbeidstilsynet skal vurdere slike søknader må følgende fire vilkår være tilstede:

 1. Arbeidstidsordningen må gjelde enten helse- og omsorgsarbeid eller vakt- og overvåkningsarbeid
 2. Arbeidet må være av helt eller delvis passiv karakter
 3. Kompenserende hvile eller annet passende vern må gis
 4. Arbeidstakerne må samtykke til ordningen

Innhold i søknaden 

Her finner du en oversikt over hva som må være med i søknaden:

 • Navn på bedrift
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktperson for søknaden med e-post og telefonnummer
 • Postadresse
 • Opplys om søknaden gjelder for en underenhet (en annen avdeling i virksomheten)
 • Dersom søknaden også omfatter andre bedrifter må du også opplyse om det

Planen må vise tydelig når arbeidstakerne skal jobbe og skal inneholde følgende opplysninger:

 • Hvilke dager arbeidstakerne jobber
 • Oppstart og slutt på arbeidsdagen
 • Når har arbeidstakerne pauser
 • Når har arbeidstakerne fridager

Lang daglig arbeidstid og arbeidsintensiv periode kan være helsebelastende for arbeidstakerne. Du må derfor legge ved et referat som viser hvordan arbeidsgiver og tillitsvalgte vurderer arbeidstidsordningens påvirkning på arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Referatet må inneholde følgende opplysninger:

 • Tid og sted for møtet
 • Hvem deltok på møtet
 • Hva ble drøftet på møtet
 • Hvordan vurderer arbeidsgiver og tillitsvalgt arbeidstidsordningens påvirkning på arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd
 • Signatur fra arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte.

Du må opplyse om følgende:

 • Hvor mange arbeidstakere du søker for
 • Hva er avtalt ukentlig arbeidstid for arbeidstakerne (hvilken arbeidstid fremgår av arbeidsavtalen)
 • Hvor lenge arbeidstidsordningen varer 
 • Hvilket prosjekt/ arbeidssted skal arbeidstidsordningen gjelde

Dersom du skal leie inn arbeidstakere må opplyse om følgende:

 • Hvor mange innleide arbeidstakere som er omfattet av søknaden
 • Legg ved skriftlig erklæring som viser at utleier av arbeidstakerne samtykker til søknaden

Dersom tariffavtalen stenger for å søke Arbeidstilsynet om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, kan vi ikke behandle søknaden.

Det bør gis en nærmere begrunnelse for hvorfor virksomheten og arbeidstakerne ønsker gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Ordningen må være ønsket av arbeidstakerne dersom Arbeidstilsynet skal kunne samtykke til en arbeidstidsordning som fraviker fra kravet om arbeidsfri og grensene for daglig arbeidstid.

 • Gi en grundig beskrivelse av hva som gjør at arbeidet kan karakteriseres som helt eller delvis passivt. 
 • Foreligger det fastlagte pauser i arbeidstidsordningen?
 • Er arbeidstakerne tilgjengelig for arbeidsgiver i pausene? Arbeidstakerne regnes som ikke tilgjengelige i pausene, dersom de er fritatt for arbeidsoppgaver og dersom de står fritt til å forlate arbeidsstedet i pausene eller har tilgang til tilfredsstillende pauserom.
 • Foreligger det andre innslag av fast karakter som avlaster arbeidstakeren som er på vakt?
 • Er det andre forhold ved arbeidet som gir arbeidet et passivt innhold?
 • Sikrer virksomheten at arbeidstaker får en på forhånd fastlagt pause-/ passivtid i løpet av en enkelt vakt?
 • Hva er arbeidstakernes konkrete arbeidsoppgaver? Beskriv arbeidsoppgavene så utfyllende du kan, fortrinnsvis hvordan en normal arbeidsdag forløper.
 • Utfører arbeidstakerne arbeidsoppgaver som etter sin art innebærer risiko for arbeidstakerne, for eksempel arbeid med utagerende brukere?
 • Er arbeidet psykisk og/eller fysisk krevende? Hvis ja: a) Beskriv hva det er som gjør at arbeidet er psykisk og/eller fysisk krevende. b) Beskriv hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere belastningene på arbeidstakerne.
 • Hvilke eventuelle verktøy har arbeidstakerne tilgjengelig for å avhjelpe arbeidsoppgaver? For eksempel heis eller liknende for å avhjelpe tunge løft.
 • Varierer arbeidsoppgavene i løpet av arbeidsdagen og arbeidsuken?
 • I hvilken grad kan arbeidstakerne selv bestemme hvordan arbeidsdagen legges opp?

Beskriv nærmere

 • risiko for ulykker og helsebelastninger
 • hvilke tiltak som er satt i verk for å hindre ulykker og helseskader

Kompenserende hvile er hvile som erstatter all tid mindre enn 11 timer arbeidsfri som en arbeidstaker har fått i løpet av 24 timer.

Får arbeidstakerne kompenserende hvile?

Hvis ja:

 1. Gi en grundig beskrivelse av hvordan virksomheten sikrer kompenserende hvile for arbeidstakerne. Kompenserende hvile brukes i de tilfeller der arbeidstakerne får forkortet hvile i enkeltperioder mot at arbeidstakerne får tilsvarende fri etter endt arbeidsperiode.

Hvis nei:

 1. Hvorfor er det ikke mulig for virksomheten å gi arbeidstakerne kompenserende hvile?
 2. Dersom det ikke er mulig å gi arbeidstakerne kompenserende hvile, må virksomheten sørge for at de får et annet passende vern. Beskriv hvilke tiltak virksomheten bruker for å gi arbeidstakerne vern for forkortet hviletid.

Send inn søknaden

Søknad om gjennomsnittsberegning sendes til Arbeidstilsynet via Altinn: 

Søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

Alternativt kan søknad sendes som brevpost:

Arbeidstilsynet, Postboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim

Mer informasjon

Gjennomsnittsberegning


Konverter denne siden til PDF