Hjemmearbeid

Arbeid i arbeidstakers eget hjem omtales ofte som hjemme- eller fjernarbeid. Mange utfører hjemmearbeid i kombinasjon med arbeid på det faste arbeidsstedet.

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem regulerer denne typen arbeid som ikke er kortvarig eller tilfeldig. Etter Arbeidstilsynets vurdering er ikke hjemmearbeid kortvarig eller tilfeldig hvis det bærer preg av å være en fast ordning. Det kan eksempelvis være at arbeidstakeren har hjemmearbeid en dag i uken, eller at det er en ordning i et spesifikt definert tidsrom. Arbeidsgiver må vurdere om hjemmearbeid er av en slik art at forskriften kommer til anvendelse.

Dersom forskriften gjelder, skal arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig avtale om hjemmearbeid. Avtalen kommer i tillegg til den ordinære arbeidsavtalen.

Arbeidsmiljø og systematisk arbeidsmiljøarbeid

For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig, forsikre seg om at arbeidsforholdene på hjemmearbeidsplassen er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke fører til uheldige fysiske belastninger. Arbeidsmiljøloven kapittel 2, kapittel 3 med unntak av § 3-1, og kapittel 4 gjelder ikke for hjemmearbeid.

De alminnelige reglene om systematisk arbeidsmiljøarbeid (internkontroll) gjelder. Det skal fremgå av det systematiske arbeidsmiljøarbeidet at virksomheten har ansatte som utfører arbeid i sine private hjem. Hensikten med internkontrollen er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Arbeidstaker skal medvirke til gjennomføring av de tiltak som arbeidsgiver iverksetter for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø.

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal så langt det er praktisk mulig ivareta arbeidstakernes interesser i spørsmål som knytter seg til den enkeltes arbeidsmiljø. De skal medvirke til at arbeidsmiljøforholdene for arbeidstakere i eget hjem er en del av virksomhetens internkontrollsystem. Arbeidsgiver har imidlertid alltid det overordnede ansvaret.

Arbeidstid

Arbeidstid skal reguleres i tilleggsavtalen. Arbeidsgiver skal alltid sørge for at arbeidstiden er forsvarlig. Dette gjelder også når arbeidstaker utfører arbeid i arbeidstakers eget hjem.

Arbeidsmiljøloven § 10-4 om alminnelig arbeidstid, § 10-5 om gjennomsnittsberegning, § 10-6 om vilkår for overtid og lengden av overtid, § 10-10 om søndagsarbeid og § 10-11 om nattarbeid, gjelder ikke for hjemmearbeid.

Den alminnelige arbeidstid er 40 timer i uken. Pålagt arbeid utover alminnelig arbeidstid er overtid. Arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en 4-månedersperiode ikke overstiger gjennomsnittlig 48 timer i uken, inklusiv overtid.

For arbeidstaker som delvis arbeider hjemme må den sammenlagte arbeidstid hjemme og utenfor hjemmet heller ikke overstige disse grensene. For arbeidstaker som delvis arbeider hjemme må den sammenlagte arbeidstid hjemme og utenfor hjemmet ikke overstige 48 timer i løpet av 4 måneder.

Arbeid mellom klokken 2300 og 0600 eller 2400 og 0700 er nattarbeid. Arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten skal ikke arbeide mer enn 8 timer i døgnet.

Merk at reglene om arbeidstid i «Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem» ikke gjelder for avlastere, se:

Forskrift om arbeidstid for avlastere.

Tilgang til hjemmearbeidsplassen

Verken arbeidsgiver eller verneombudet har tilgang til hjemmearbeidsplassen uten at det er inngått særskilt avtale om dette.

Arbeidstilsynet har ikke myndighet til å føre tilsyn etter forskriften om arbeid i arbeidstakers hjem.

Etter at koronapandemien brøt ut, har mange norske arbeidstakere arbeidet midlertidig fra hjemmekontor. Arbeids- og sosialdepartementet har satt i gang et arbeid med å se nærmere på regelverket knyttet til hjemmearbeid og eventuelle behov for endringer eller presiseringer. Kunnskap om bruken av hjemmekontor vil være en del av dette.

Fem anbefalinger til arbeidsgivere ved utstrakt bruk av hjemmekontor

  • Hold kontakt med arbeidstakerne og snakk med dem jevnlig. Spør hva de trenger i arbeidshverdagen.
  • Finn og avtal digitale løsninger som lar arbeidstakerne holde god kontakt med hverandre. Eksempler på digitale kanaler for video er Skype, Teams og FaceTime.
  • Innfør eller bruk både formelle og uformelle digitale møteplasser. Ta gjerne kaffen med kollegene digitalt!
  • Sørg for at de har en ergonomisk best mulig arbeidsplass, med for eksempel regulerbar arbeidsstol, god belysning og stor nok og regulerbar dataskjerm. Se sjekkliste for arbeid ved dataskjerm. I de tilfeller den enkelte arbeidsplass kanskje ikke er optimalt tilpasset, kan organisatoriske tiltak være med på å avhjelpe situasjonen. Dette kan for eksempel være variasjon i arbeidsstilling, tiltak for fysisk aktivitet, hyppigere pauser o.l.
  • Oppfordre de ansatte til å ta pauser og til å variere arbeidsstillingen, for eksempel ved å variere bruk av arbeidsbord og stoler.

Regelverk

Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem

 


Konverter denne siden til PDF