Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og masseforflyttingsmaskiner

De som arbeider med kran, løfte- og stablevogner og masseforflyttingsmaskiner i Norge, skal ha dokumentert sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidstakere som ønsker å benytte utenlandske kompetansebevis i Norge, må søke Arbeidstilsynet om tillatelse til dette.

Krav til sertifisert sikkerhetsopplæring

Det er krav om sertifisert sikkerhetsopplæring for følgende typer arbeidsutstyr:

 • Bro- og traverskraner (dersom bruken medfører fare for skade på liv eller helse).
 • Tårnkraner
 • Mobilkraner
 • Portalkraner
 • Kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger
 • Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen (for norsk klassifisering av truck)
 • Masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk)
 • Offshorekran

Tillatelse til bruk av utenlandske kompetansebevis

For å bruke et utenlandsk kompetansebevis i Norge, må du søke Arbeidstilsynet om tillatelse. 

Et utenlandsk kompetansebevis kan kun brukes i Norge sammen med en tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Tillatelse skal gis dersom søker kan legge frem dokumentasjon på at opplæringen er gjennomført slik myndighetene i opplæringslandet har bestemt. Dersom myndighetene i landet som kompetansebeviset kommer fra ikke stiller særskilte krav, skal tillatelse gis dersom søker kan dokumentere at han/hun har arbeidet med de spesifikke maskinkategoriene (truck, kran og/eller masseforflytningsmaskiner) i minimum ett år i løpet av de siste ti årene. Praksisen må være lovlig opparbeidet i en annen EØS-stat enn Norge.

Vanlig praksis

I behandling av søknader skiller Arbeidstilsynet mellom kompetansebevis fra nordiske land, fra land i EØS-området og fra land utenfor EØS-området: 

Det gis normalt tillatelse til å bruke kompetansebevis fra nordiske land så lenge søkeren legger fram følgende dokumentasjon:

 • Bevis for nasjonalitet
 • Nordisk kompetansebevis (sertifikat/ opplæringsbevis) som kreves for det aktuelle arbeidsutstyret i det nordiske landet.  

Søkeren får tillatelse til å bruke sitt kompetansebevis fra EØS-landet om han/hun kan dokumentere å ha gjennomført opplæring slik myndighetene har bestemt i opplæringslandet. Dersom myndighetene i landet som kompetansebeviset kommer fra ikke stiller bestemte krav til opplæring, vil søkeren få tillatelse om det kan dokumenteres at han/hun har arbeidet med det spesifikke arbeidsutstyret i minimum ett år i løpet av de ti siste årene. Søkere må i tillegg legge frem samme dokumentasjon som søkere fra nordiske land.

 • Bevis for nasjonalitet
 • Kompetansebevis (sertifikat, opplæringsbevis) som kreves for det aktuelle arbeidsutstyret i et EØS-land 

Kompetansebevis fra land utenfor EØS-området aksepteres normalt ikke. Søkere som har kompetansebevis utenfor EØS, må ta kontakt med en sertifisert opplæringsvirksomhet for å få den norske opplæringen.

Du finner en oversikt over sertifiserte opplæringsvirksomheter på www.sert555.no.

Slik søker du

Det er samme søknadsprosess enten det gjelder kompetansebevis for truck, kran eller massefor­flyttingsmaskiner.

Som vedlegg til selve søknaden må du legge ved kopi av følgende dokumentasjon: 

 • Bevis på nasjonalitet (pass eller nasjonalt ID-kort).
 • Kopi av kompetansebeviset (sertifikat, opplæringsbevis)

Dersom hjemlandet eller etableringsstaten ikke stiller bestemte krav til opplæring – legg ved dokumentasjon på at du har arbeidet med det spesifikke arbeidsutstyret (truck, kran og/eller masseforflyttingsmaskin) i minimum ett år av de siste 10 årene.

Slik dokumentasjon kan være attest fra tidligere arbeidsgiver, utskrift av lønnsslipper, eller attester fra skattekontor og annet. Hensikten er at bekreftelsen skal bevise at yrkesutøveren har arbeidet med det aktuelle arbeidsutstyret minimum ett av de siste ti årene. 

 

Utfylt søknadsskjema med søkers kontaktopplysninger sendes via eDialog.

Les om hvordan du kan sende brev og dokumenter digitalt.

Søknad kan alternativt sendes som brevpost eller e-post:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720, Torgarden
7468 Trondheim

E-post: post@arbeidstilsynet.no 

Saksbehandlingstid

Vedtak om tillatelse til å bruke utenlandsk kompetansebevis skal treffes senest fire måneder etter at Arbeidstilsynet har mottatt alle dokumenter som gjelder søknaden. Arbeidstilsynet skal bekrefte at søknaden er mottatt og eventuelt be om manglende opplysninger innen en måned etter at søknaden er mottatt.

Midlertidig tillatelse

EØS-borgere som skal bruke sitt utenlandske kompetansebevis midlertidig i Norge må også søke om tillatelse. Men dersom søkeren dokumenterer at han/hun er lovlig etablert i en EØS-stat, og ikke har forbud mot å utøve sin virksomhet, skal Arbeidstilsynet søke å avgjøre saken senest en måned etter at søknaden er mottatt. Dersom der er fare for forsinkelse, får søkeren beskjed innen en måned om grunnen til forsinkelsen og mottar en tidsplan for en beslutning. Vedtak skal være fattet senest to måneder etter at Arbeidstilsynet har fått fullstendig dokumentasjon.

Dersom Arbeidstilsynet ikke har fattet vedtak om midlertidig tillatelse innen fristen, kan arbeidstakeren bruke arbeidsutstyret.

Tillatelsen skal ikke konverteres til norsk kompetansebevis

Selv om du får tillatelse fra Arbeidstilsynet blir ikke kompetansebeviset konvertert til norsk kompetansebevis (endret praksis i 2013). Tillatelse skal derfor ikke sendes videre til et register for konvertering. 

Tillatelsen fra Arbeidstilsynet skal brukes sammen med det utenlandske kompetansebeviset. Norsk kompetansebevis får en bare ved å gjennomgå den norske sertifiserte opplæringen.

Oversikt over hvilke virksomheter som tilbyr sertifisert opplæring ligger på www.sert555.no

Tillatelse og opplæring

Tillatelse er i seg selv ikke tilstrekkelig for å bruke aktuelt arbeidsutstyr. Arbeidsgiver har ansvar for både å vurdere om den ansatte er skikket til arbeidet, og skal i tillegg gi den utvalgte ansatte tilstrekkelig opplæring på arbeidsplassen for å utføre oppgavene som skal gjøres med det aktuelle arbeidsutstyret.

Regelverk

For regler om dokumentert sikkerhetsopplæring, se forskrift om utførelse av arbeid:

§ 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr

§ 10-3 Arbeidsutstyr underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring gitt av sertifisert opplæringsvirksomhet

For regler om krav til yrkeskvalifikasjoner for utenlandske borgere som skal bruke arbeidsutstyr i Norge, se forskrift om administrative ordninger:

§ 9-1 Krav til yrkeskvalifikasjoner for borger fra annet EØS-land eller Sveits som skal etablere seg i Norge og bruke arbeidsutstyr

§ 9-2 Krav til borger fra annet EØS-land eller Sveits som skal arbeide midlertidig i Norge og bruke arbeidsutstyr

Se også yrkeskvalifikasjonsloven, forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og unionsborgerdirektivet.


Konverter denne siden til PDF