На работа в Норвегия. Твоите права и задължения

Добре дошъл като работник в Норвегия. Важно е да знаеш правата и задълженията си относно своите трудови отношения. Тук ще намериш важна информация за теб.

Заплащане

В Норвегия имаш право на минимално заплащане при работа в определени сектори.

Като цяло в Норвегия няма минимална работна заплата (minstelønn). Въпреки това в някои браншове е въведено минимално заплащане:

 • Строителство
 • Почистване
 • Хотели, ресторантьорство и кетъринг
 • Корабостроителна индустрия
 • Селско стопанство и градинарство
 • Рибна индустрия
 • Електроиндустрия
 • Товарен транспорт
 • Автобусен туристически транспорт

Провери дали получаваш минимално заплащане Ставките се актуализират постоянно.

Заплащането ти се договаря между теб и твоя работодател като част от трудовия ти договор. Провери чрез съответната синдикална организация (fagorganisasjon) кaкви трудови възнаграждения вaжат за конкретния бранш. Повече информация за синдикалните организации в Норвегия (europa.eu, на английски).

Обикновено в Норвегия  изплащането на трудовото възнаграждение става 1 път в месеца.

Заплатата трябва да бъде изплатена директно във вашата сметка.

При изплащане на заплата работодателят трябва веднага или малко след изплащането да предостави фиш на работника (lønnsslipp). Фишът показва брутното трудово възнаграждение, данък, други удръжки върху брутната заплата, нето сумата, която трябва да бъде изплатена, както и начина на изчисление на парите за платен годишен отпуск. Ако не получиш фиш за заплатата, имаш право да го изискаш от работодателя.

Ако имате електронно ID, например MinID или BankID (само на английски , difi.no), можете да проверите вашите данъци и заплата, които са отчетени от вашите работодатели на страницата my tax (само на английски, skatteetaten.no).

Основно правило е, че работодателят няма право да удържа от заплатата ти или от платения годишен отпуск.

Удръжките, които могат да се направят, са законово регулирани или такива, които са писмено договорени предварително.

При повреда, унищожаване или нанесена имуществена щета в работата трябва да се разпишеш след случилото се, че си съгласен да ти бъде удържано от заплатата.

Свържи се незабавно с работодателя устно, след това и писмено. Свържи се със синдикалната организация или адвокат/правна помощ. Приложи към иска трудов договор, регистрирано работно време, фиш за заплата и други подобни документи.

Повече информация за това какво можеш да направиш, ако работодателят не ти заплаща полагаемото (на английски)

Основно правило в Норвегия е, че всички работници имат право на платен годишен отпуск (ferie). Ти имаш право на 25 работни дни платен годишен отпуск. Работни дни са всички дни на седмицата без неделя и без законово определените официални празници.

Работникът има право и задължение да ползва целия си платен годишен отпуск, а работодателят е задължен да гарантира ползването му. Ти не можеш сам да определиш кога ще ползваш отпуск. Ако имаш конкретни планове за отпуск, не забравяй да поискаш от работодателя си разрешение два месеца предварително.

Ако не постигнете съгласие, то работодателят има последната дума. Въпреки това ти имаш право да си вземеш непрекъснaт отпуск от три седмици по време на основния сезон за отпуски от 1 юни до 30 септември.

Допълнителното възнаграждение за платен годишен отпуск (feriepenger) е допълнително към заплатата ти и представлява 10,2 % от брутното възнаграждение. Това допълнително възнаграждение се изплаща, когато през следващата година си вземеш годишния отпуск или когато напуснеш работа. Ако си над 60 години, ставката е 12,5 % процента и имаш право на една допълнителна седмица.

Повече информация за платения годишен отпуск (на английски)

Всички, които работят в Норвегия, трябва да имат данъчна карта (skattekort). Тя указва на работодателя ви какъв процент данък трябва да удържа от заплатата ви.

Има два начина, според които можете да плащате данъците си:

 • Опростена данъчна система
 • Общо данъчно облагане

Опростена данъчна система

Повечето нови чуждестранни работници в Норвегия автоматично биват включвани към опростената система за данъчно облагане (kildeskatt på lønn), когато кандидатстват за данъчна карта (само на английски. skatteetaten.no). Според опростената система, ще плащате фиксиран процент данък, който вашият работодател ще удържа от заплатата ви. Когато получавате крайната си заплата, данъците ви са платени.

Можете да се откажете от опростената данъчна система и да плащате данък в съответствие с общите правила, ако това е по-подходящо за вас.

Общо данъчно облагане

Ако изберете общото данъчно облагане, данъците които плащате, ще бъдат регулирани според това, колко печелите през годината. През март или април на годината, следваща годината на дохода, ще получите данъчна декларация (skattemelding) с информация за доходите ви. Трябва да я проверите и да промените информацията, която (ако) не е вярна.

След това ще получите известие за окончателно изчисление на данъка (skatteoppgjør), което показва дали сте платили твърде малко или твърде много данък. Ако сте платили твърде малко данък, трябва да доплатите това, което дължите. Ако сте платили твърде много данък, ще получите надплатеното обратно.

Повече информация относно данъчното облагане в Норвегия (само на английски. skatteetaten.no).

Работно време

Като работник в Норвегия винаги имаш право да знаеш колко ще работиш. Обичайното работно време е регулирано и гарантира, че няма да работиш твърде много, както и кога имаш право на заплащане за извънреден труд.

Основно правило в Норвегия е, че обичайната нормална продължителност на работното време (arbeidstid):

 • 9 часа в продължение на 24 часа (нормален работен ден)
 • 40 часа в продължение на 7 работни дни (нормална работна седмица)

Има и някои изключения. Повече информация за работното време (на английски) 

При извънредно работно време (overtid) получаваш добавка за извънреднo положен труд, която е минимум 40 процента от договореното почасово заплащане. Можеш да сключиш писмен договор с работодателя за вземане на свободни дни (частично или изцяло) за часовете положен извънреден труд, но добавката от 40 процента остава и тя трябва да бъде изплатена.

Повече информация за извънредния труд (на английски)

Имаш право на минимум една почивка (pause) при повече от 5,5 часа (пет часа и половина) работа. При 8-часов работен ден имаш право на минимум 30 минутна почивка. Ако на работното място няма подходящо помещение за почивка, то тогава почивката е заплатена.

При 2 часа работа над нормалното работно време на ден имаш право на 30-минутна пауза и тя се счита за част от работното време.

Осредняването (gjennomsnittsberegning) позволява по-различно разпределение на работното време, така че в определени периоди да се работи над границите на нормалната му продължителност, като съответно в други периоди се работи под тази граница. При осредняването на тези периоди работното време не трябва да надхвърля 40 часа на седмица.

Повече информация за осредняване на работното време (само на норвежки)

Работниците имат право на минимум:

 • 11 часа непрекъсната почивка в продължение на 24 часа
 • 35 часа непрекъсната седмична почивка (в период от 7 дни)

Възможно са изключения, както и други договаряния.

Нощният труд (между 21.00 ч. и 06.00 ч.), както и работата в неделен ден, не са разрешени, освен ако естеството на работата не го изисква. Заплащането при този вид работа трябва да е договорено писмено в трудовия договор.

Повече информация за работа в неделен ден (само на норвежки) 

Повече информация за нощен труд (само на норвежки)

Цялото време, през което работникът е на разположение на работодателя, се регистрира като работно време. Работодателят трябва да има процедура за регистрация на работното време и работникът трябва да е информиран за нея. Важно е регистрацията на работното време да е нагледна и лесна за разбиране. Основно правило е, че началният и крайният час на работа се регистрират.

Договори

Докато работиш в Норвегия, винаги имаш право на писмен трудов договор. Това правило важи независимо дали работиш на временен, или постоянен договор, както и независимо дали работата е на пълен или непълен работен ден.

Имаш право на писмен трудов договор със своя работодател. Това правило важи без изключение, независимо дали договорът е постоянен или временен и независимо от времетраенето му - дори да е само за един работен ден. 

Отговорност на работодателя е да се погрижи за изготвянето на трудовия договор (arbeidsavtale). Трудовият договор е важен и е доказателство за наличието на трудови отношения. Той трябва да съдържа информация, която е важна за условията на наемането ти, като: размер на възнаграждението; дата на изплащането му; работно време; платен отпуск и времетраене на трудовия договор. 

Информирай се какво пише в трудовия ти договор. Важни точки: 

 • Постоянно или временно си назначен? 
 • Колко часа ще работиш на ден или на седмица? 
 • Къде е работното ти място? Ще работиш ли на повече от едно място? 
 • Заплащане и срок на плащане. Има ли договорена добавка за отпуск? 

Други особени аспекти: 

 • Осредняване на работното време 
 • Нощен труд, работа в неделя и надбавка за това 
 • Надбавки за храна и нощувка при работа на повече от едно работно място 
 • Наем на жилище чрез работодателя 

Попитай работодателя, ако нещо не е ясно.

Инспекцията по труда не препоръчва да се работи без трудов договор. 

Повече информация за изискванията към трудовия договор (на английски)

Примерна форма на трудовия договор - преведен на различни езици (на английски)

Основно правило в Норвегия е, че трудовият договор при постоянно назначение (fast) е валиден до прекратяването му от теб или работодателя. Ако имаш крайна дата в договора, то тогава си временно назначен (midlertidig). Важат специални правила за законността на този вид договори.

Повече информация за временните и постоянните назначения (на английски)

Ти можеш да работиш и чрез предприятие, което осигурява временна работа (ПОВР) (vikarbyrå). Тогава това ПОВР е твой работодател и то те изпраща да изпълняваш работата в друго предприятие (ползвател). В този случaй заплащането и условията на труд не трябва да са по-лоши от установените за постоянните работници и служители, изпълняващи същата или сходна работа.

Работодателят е длъжен при работа в различно време на денонощието да предостави индивидуален работен план (arbeidsplan), който показва в кои дни, седмици и часове работникът ще е на работа. Работният план трябва да бъде изработен възможно най-рано и не по-късно от 2 седмици преди започване на работа. Работният план трябва да е леснодостъпен за работниците.

В случай че си командирован от работодателя си за извършване на трудова дейност в Норвегия, в основни линии имаш същите права като норвежките работници. Това важи също и ако си назначен в корпоративна група предприятия или си командирован към филиал на предприятието в Норвегия, както и когато си нает и изпратен на работа от предприятие, което осигурява временна работа.

Повече информация за командировани служители (на английски)

Когато работодателят ти те командирова във връзка с предоставяне на услуга и е необходимo пренощуване извън дома ти, основно правило е, че той трябва да се погрижи за командировъчните.

Регламентирани дневни ставки, фактурни разходи и др. също могат да се договарят. Допълнително могат да се поставят и определени условия за квартирното настаняване при работа.

Повече информация при настаняване при командировка (на английски) 

Ако работодателят те уволни, той трябва да има основателна причина за това. Уволнението (oppsigelse) трябва да е в писмен вид. Имаш право на работа и заплата в периода на предизвестието за напускане, което е един месец, освен ако нещо друго не е договорено в трудовия ти договор.

Срокът за предизвестие тече от първо число на месеца, след като предизвестието е дадено.

При груби нарушения на трудовия договор може да бъдеш дисциплинарно освободен от работата (avskjed). Това означава, че прекратяването на договора е с незабавно действие и трябва да напуснеш работата.

Повече информация за съкращения (на английски) 

При икономически кризи може да се наложат съкращения (permittering). При тях се прекратяват трудовите и парични задължения. Трябва първо да получиш предизвестие за съкращение и да бъдеш уведомен, че имаш право на пари от бюрото по труда (NAV)

Повече информация за съкращения (на английски)

Повечето работодатели в частния сектор в Норвегия са задължени да правят вноски за пенсия на своите работници. Това е - задължителна пенсия от работодателя (obligatorisk tjenestepensjon – OTP).

Работодателят ви ще удържа минимум 2% от заплатата ви за вашата пенсия. За да имате право на задължителна професионална пенсия, трябва да сте член на Националната осигурителна система (само на английски, nav.no).

Прочетете повече за задължителната пенсия от работодателя (само на английски, skatteetaten.no).

Ако имате електронно ID, например MinID или BankID, можете да проверите какъв е вашият пенсионен договор (само на норвежки, norskpensjon.no). Също така, можете да уведомите анонимно Данъчната служба, ако смятате (само на английски, skatteetaten.no), че имате право на пенсионно спестяване, но вашият работодател не е направил такова.

Условия на труд

Като работник в Норвегия имаш право на подходящи условия на труд. Съществуват високи изисквания за здраве и безопасност при работа, които са уредени със закон.

Работодателят носи отговорност за сигурността и безопасността  на работното място.

Работодателя трябва да е в сътрудничество с работниците, за да прецени възможните опасности на работното място. Той е отговорен за провеждане на мерки за отстраняване и намаляване на риска, така че работниците да не се разболеят или да се наранят по време на работата.

Работодателят трябва да се погрижи да получиш обучение на разбираем за теб език.

Всички норвежки фирми трябва да имат представител на работниците по здравословни и безопасни условия на труд (verneombud), който е избран от работниците в съответната фирма. Като работник трябва да знаеш кой е представителят на работниците по здравословни и безопасни условия на труд и как можеш да се свържеш с него.

Представителят на работниците по здравословни и безопасни условия на труд се грижи за защита на твоите интереси, свързани с безопасните условия на работа. Ако имаш проблеми с работата, потърси представителя на работниците по здравословни и безопасни условия на труд.

Повече информация за представителя на работниците по здравословни и безопасни условия на труд (само на норвежки)

В секторите строителство, почистване, хотелиерство и ресторантьорство съществува така наречената мрежа на регионални представители по безопасност и здраве при работа (БЗР) (regionale verneombud). Те подпомагат работодателите и работниците при осигуряване на БЗР.

Повече информация относно схемата с представителят на работниците по безопасни условия на труд (само на Норвежки)

Като работник си задължен да допринасяш за осигуряването на сигурни и достойни условия на труд на работното си място. Следвай правилата във фирмата, ползвай защитни средства и съдействай за предотвратяването от нараняване или трудова злополука.

При опасности на работното място информирай работодателя и представителя по безопасни условия на труд.

Картата за здравословни и безопасни условия на труд (HMS-kort) е задължителна за всички работещи в секторите строителство и почистване, работници в авто-сервизи( занимаващи се с автомеханика, автомонтаж, автокозметика, смяна на автогуми и съхранение на автогуми).

Отговорност на работодателя e да поръча такава карта. Картата е лична и важи за периода на назначение и трябва да се подновява на всеки две години.

Ако не си получил такава карта, трябва да се свържеш с работодателя.

Повече информация за картата за здравословни и безопасни условия на труд в строителството (на английски, hmskort.no)

Повече информация за карта за здравословни и безопасни условия на труд в сектор почистване (на английски, hmskort.no)

Научете повече за Карта за здравословни и безопасни условия на труд (HMS -карта) в секторите строителство, почистване и мануален автосервиз (на английски, hmskort.no)

Контакт с Инспекцията по труда

Свържи се с Инспекцията по труда (Arbeidstilsynet), ако не получаваш това, на което имаш право, липсва ти карта за здравословни и безопасни условия на труд или при други критично спорни отношения на работното място.

Свържи се с Инспекцията по труда на телефон (+47) 73 19 97 00 или потърси съвет от съветник в Центърa за чуждестранни работници (sua.no).  

Ask us about laws and regulations

Here we can answer your questions about your rights and obligations related to employment in English, RomanianLithuanianRussian and Polish.

We can give you general guidance in our regulations.  We do not have the authority to make decisions in individual cases, but we will help you to use relevant laws and regulations so you can solve your own case. We can also tell you where to apply for help.

If you do not need guidance, but you want to report poor working conditions to Arbeidstilsynet, you can use our reporting tool. This tool is in Norwegian and English only.

Contact