Norras töötamine: Teie õigused ja kohustused.

Tere tulemast Norrasse töötama! On oluline, et teaksite oma tööga seonduvaid õigusi ja kohustusi. Siit leiate olulist asjakohast teavet.

🇪🇪 Estonian | 🇧🇬 Bulgarian | 🇳🇴 Norwegian🇱🇹 Lithuanian | 🇬🇧 English🇷🇴 Romanian
| 🇵🇱 Polish | 🇷🇺 Russian

Covid information: Foreign workers and contractors travelling to Norway

Isik, kes juhib autot, mille teine ​​auto on katusele kinnitatud. Pildil on kirjas "Sul võib olla õigus poole suuremale töötasule"

Töötasu

Norras töötades on sul teatud sektorites õigus miinimumtöötasule. Sul on õigus ka pensionile ja haigushüvitistele.

Norras pole ühtset miinimumtöötasu (minstelønn). Siiski on miinimumtöötasud kehtestatud järgmistes sektorites:

 • Ehitus
 • Koristustööd
 • Majutus ja toitlustus
 • Laevaehitus
 • Põllumajandus ja taimekasvatus
 • Kalatöötlus
 • Elektritööd
 • Maanteeveod
 • Reisijatevedu reisibussidega

Kontrollige, kas saate miinimumtöötasu.
Miinimumtöötasu määrasid uuendatakse regulaarselt.

Töötasus lepite Teie ja tööandja kokku töölepingu sõlmimise käigus. Lisateavet töötasumäärade kohta saate oma sektori ametiühingult (fagorganisasjon). Lisateave Norra ametiühingute kohta.

Norras on tavapärane, et töötasu makstakse kord kuus.Töötasu maksmisel või kohe pärast seda, annab tööandja töötajale töötasu teatise (lønnsslipp), millel on näidatud brutopalk ning sellest maha arvestatud maksud ja muud tasud. Töötasu teatisel peab olema märgitud ka rahasumma, mille töötaja kätte saab (netopalk) ning puhkusetasu arvutamise meetod. Kui Teile töötasu teatist ei anta, nõudke seda tööandjalt.

Reeglina pole tööandjal õigust Teie töötasu ega puhkusetasu vähendada. Vähendusi saab teha ainult juhul, kui need on seadusega ette nähtud või eelnevalt kirjalikult kokku lepitud. Kui kahjustate või kaotate ettevõtte vara, on Teil kohustus nõustuda palgavähendusega kahju hüvitamiseks.

Kui töötate miinimumtasuga sektoris, ei saa vara kahjustamise/kaotuse eest teie töötasu vähendada.

Võtke tööandjaga viivitamatult ühendust, esmalt suuliselt ja siis kirjalikult.

Võtke ühendust ametiühingu, advokaadi või õigusnõustajaga. Tõestage oma nõuet töölepingu, tööajatabelite, töötasu teatiste ja/või muude sarnaste dokumentidega.

Lisateave selle kohta, mida teha, kui tööandja ei maksa Teile tasu, mille olete välja teeninud (inglise keeles) 

Tööinspektsioonil pole õigust välja maksmata töötasu Teie tööandjalt välja nõuda, kuid kui töötate miinimumpalgaga sektoris, saab tööinspektsioon anda käsu korrektne töötasu välja maksta.

Norras on töötajatel reeglina õigus puhkusele (ferie) ja puhkusetasule (feriepenger). Teil on õigus saada 25 tööpäeva jagu puhkusepäevi aastas. Tööpäevad on kõik nädalapäevad, v.a pühapäevad ja riigipühad.

Töötajal on õigus ja kohustus kasutada kõiki oma puhkusepäevi ning tööandja on kohustatud tagama, et töötaja kasutab ära kõik puhkusepäevad. Puhkuse aega ei ole võimalik ise otsustada. Kui Teil on konkreetsed puhkuseplaanid, kooskõlastage need tööandjaga kaks kuud enne puhkust.

Kui te ei jõua kokkuleppele, on lõplik otsustamisõigus tööandjal. Teil on aga õigus puhata kolm järjestikust nädalat põhilisel puhkuste perioodil (1. juunist 30. septembrini).

Puhkusetasu lisandub põhitöötasule ning moodustab brutopalgast vähemalt 10,2%. Puhkusetasu teenitakse välja selle väljamaksmisele eelneval aastal (puhkuseaastal) ja kui teil on järgmisel aastal puhkus või kui lõpetate töösuhte konkreetse ettevõttega, tuleb puhkusetasu Teile välja maksta. Kui olete üle 60 aasta vana, on puhkusetasu määr 12,5% brutopalgast. Lisaks on teil õigus veel ühele puhkusenädalale.
Lisateave puhkusetasu kohta (inglise keeles)

Töötunnid

Norras töötades on sul alati õigus teada millal ja kui palju sa pead töötama. Üldjuhul on töötundide arv reguleeritud, tagamaks et te ei tööta liiga palju ja teadmaks, millal on õigus ületunnitöö lisatasule.

Tavalised töötunnid (arbeidstid) Norras on reeglina järgmised:

 • 24 tunni jooksul 9 tundi (tavapärane tööpäev)
 • 7 päeva jooksul 40 tundi (tavapärane töönädal)

Siiski kehtivad mõningad erandid.
Lisateave töötundide kohta (inglise keeles)

Kui teete ületunnitööd (overtid), on Teil õigus saada selle eest lisatasu vähemalt 40 protsendi ulatuses kokkulepitud tunnitasust. Teil võib olla tööandjaga kokkulepe, mille kohaselt saate ületundide eest osaliselt või täielikult tööaega vähendada. 40-protsendiline lisatasu ületunnitöö eest tuleb alati palgale lisaks maksta.
Lisateave ületunnitöö kohta (inglise keeles)

Kui Teie tööpäev kestab kauem kui 5,5 tundi, on Teil õigus vähemalt ühele puhkepausile (pause).

Kui Teie tööpäeva pikkus on 8 tundi, on Teil õigus vähemalt pooletunnisele pausile.

Kui sobivat puhkeruumi ei ole, arvestatakse puhkepaus tasustatud tööajaks.

Kui töötate rohkem kui kaks tundi tavapärastest töötundidest kauem, on Teil õigus vähemalt 30-minutilisele pausile ning puhkepaus arvestatakse tasustatud tööajaks.

Keskmise töötundide (gjennomsnittsberegning) arvu abil saab töötunde päevade lõikes erinevalt jaotada. See tähendab, et teatud ajavahemikel saate töötada rohkem tunde ja sellest tulenevalt teatud perioodil vähem. Keskmiselt ei tohiks töötundide arv ületada 40 tundi nädalas.
Lisateave keskmise töötundide arvu leidmise kohta (ainult norra keeles)

Töötajatel on õigus järgmisele vabale ajale:

 • 24 tunni kohta 11 järjestikust tundi
 • 7 päeva kohta 35 järjestikust tundi

Võivad kehtida erandid või muud kokkulepped.

Öötöö (kell 21.00–06.00) ja töö pühapäeviti on keelatud, kui töö iseloomust ei tulene teisiti. Selle töö tasustamine tuleb töölepingus kirjalikult kokku leppida.
Lisateave pühapäeviti tehtava töö kohta (ainult norra keeles)
Lisateave öötöö kohta (ainult norra keeles)

Kogu tööandja teenistuses veedetud aeg tuleb registreerida töötundidena. Tööandjal peab olema kehtestatud kord töötundide registreerimiseks ja töötajaid tuleb sellest teavitada. On oluline, et töötundide registreerimine oleks selge ja lihtsalt mõistetav. Reeglina tuleb registreerida töö algus- ja lõpuaeg.

Töökeskkond

Norras töötades on sul õigus ohutule töökeskkonnale.
Töökoha ohutusele on seatud kõrged nõudmised ja palju on reguleeritud seadustega.

Teil on õigus sõlmida tööandjaga kirjalik tööleping. See ei sõltu sellest, kas tegemist on tähtajatu või ajutise tööga, ega sellest, kui pikk on Teie tööperiood, isegi kui töö kestab vaid ühe päeva. Sellele reeglile pole ühtki erandit.

Tööandja kohustus on tagada, et saaksite kirjaliku töölepingu (arbeidsavtale). Tööleping on oluline, kuna tõestab Teie töösuhet. Tööleping peaks sisaldama töösuhtega seotud olulist teavet, näiteks Teie töötasu suurust ja selle maksmise päeva, töötundide arvu, puhkusetasu ning töösuhte pikkust.

Lugege ja mõistke teavet, mis on Teie töölepingus. Olulised on järgmised punktid:

 • Kas töötate tähtajatult või ajutiselt?
 • Mitu tundi päevas ja nädalas peate töötama?
 • Kus Teie töökoht asub? Kas peate töötama rohkem kui ühes kohas?
 • Töötasu ja selle maksmise tingimused. Kas puhkuse eest makstakse lisatasu?
 • Muud eritingimused:
 • Keskmise töötundide arvu leidmine
 • Öötöö ja töö pühapäeviti ning neile kehtivad lisatasu määrad
 • Majutus- ja toitlustustasu, kui peate töötama erinevates paikades
 • Kas üürite majutuskohta tööandjalt?

Kui miski jääb ebaselgeks, küsige infot tööandjalt.

Mõlemad pooled peavad töölepingu allkirjastama nii kiiresti kui võimalik, ent vähemalt ühe kuu jooksul töösuhte algusest. Norra tööinspektsioon taunib kirjaliku töölepinguta töötamist.
Lisateave töölepingu sisunõuete kohta (inglise keeles)
Standardsed töölepingud eri keeltes ​​(inglise keeles)

Norras kehtib reegel, et töö on tähtajatu (fast) ja tööleping kehtib nii kaua, kuni töötaja või tööandja selle lõpetab. Kui töölepingus on märgitud selle lõppkuupäev, töötate tähtajaliselt (midlertidig). Selle seaduslikkuse kohta kehtivad erireeglid.

Lisateave tähtajatu ja tähtajalise töö kohta (inglise keeles)

Lisaks võite töötada ka rendiagentuuris või värbamisagentuuris (vikarbyrå). Sel juhul on Teie tööandja agentuur, kes suunab Teid teiste heaks tööle. Teie töötasu ja töötingimused on sarnased sama tööd püsivalt tegevate töötajate omadega.

Kui töötate erinevatel aegadel, peab tööandja koostama töögraafiku (arbeidsplan), mis näitab nädalaid, päevi ja tunde, millal iga töötaja peab tööl olema. Töögraafik tuleb koostada võimalikult vara ja mitte hiljem kui kaks nädalat enne selle rakendamist. Töögraafik peab olema töötajatele hõlpsalt kättesaadav.

Kui Teie tööandja on Teid tööülesande täitmiseks Norrasse lähetanud, on Teil üldiselt samad õigused, mis Norra töötajatel. See kehtib ka juhul, kui töötate rendiagentuuris või kontsernis, mis on Teid Norra divisjoni lähetanud.
Lisateave lähetatud töötajate kohta (inglise keeles)

Kui tööandja lähetab Teid täitma tööülesannet, mille tõttu peate öö kodust eemal veetma, peaks tööandja Teile tagama majutuse ja toitlustuse. Selle asemel võib seada ka fikseeritud päevaraha määra või töötaja kulud kompenseerida. Lisaks kohalduvad majutuse standardile kindlad nõuded.
Lisateave majutusele kohalduvate nõuete kohta (inglise keeles)

Tööandjal peab töölepingu ülesütlemiseks olema mõjuv põhjus. Töölepingu ülesütlemine (oppsigelse) peab olema vormistatud kirjalikult. Töölepingu ülesütlemise jõustumisele eelneval perioodil on Teil õigus töötada ja töötasu saada. Ülalmainitud periood on üks kuu, kui töölepingus pole sätestatud teisiti. Periood algab teate esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.

Töölepingu raske rikkumise korral võib tööandja Teid vallandada (avskjed). See tähendab, et tööleping lõpeb viivitamatult ning Teil on kohustus töö lõpetada.
Lisateave töölepingu ülesütlemise kohta (inglise keeles)

Rahaliselt rasketel aegadel on tööandjal võimalus Teid sundpuhkusele (permittering) saata. Sundpuhkuse perioodiks lõpeb kohustus tööd teha ja palka maksta. Sellest tuleb Teid eelnevalt teavitada. Teil võib olla õigus saada Norra töö- ja heaoluametilt (NAV) töötushüvitist.
Lisateave sundpuhkuse kohta (inglise keeles)

Töökeskkond

Norras töötades on sul õigus ohutule töökeskkonnale.
Töökoha ohutusele on seatud kõrged nõudmised ja palju on reguleeritud seadustega.

Teie tööandjal on kohustus tagada, et töökeskkond oleks ohutu ja turvaline. Tööandja peab koostöös töötajatega hindama töökoha võimalikke ohte ning vastutab meetmete rakendamise eest, et kõrvaldada või vähendada töötajate riski tööl haigestuda või viga saada. Tööandja peab tagama, et saaksite korraliku koolituse keeles, mida mõistate.

Kõikides Norra firmades peab olema töötajate valitud tööohutuse spetsialist (verneombud). Teie kui töötaja peaksite teadma, kes on teie tööohutuse spetsialist ja kuidas temaga ühendust saada. Tööohutuse spetsialist tagab, et tööandja täidaks töötajate ohutust, tervist ja heaolu puudutavaid kohustusi. Kui Teil on tööl probleeme, võite neist rääkida tööohutuse spetsialistile.
Lisateave tööohutuse spetsialistide kohta (ainult norra keeles)

Ehitus-, majutus- ja toitlustus- ning koristustööde sektoris on loodud regionaalsete tööohutuse spetsialistide (regionale verneombud) võrgustik, mille liikmed annavad tööandjatele ja töötajatele nõu tööohutuse ja töötervishoiu teemadel.
Lisateave regionaalsete tööohutuse spetsialistide võrgustiku kohta

Teil kui töötajal on kohustus aidata tagada, et töökoha tingimused on turvalised ja õigustatud. Järgige ettevõttes kehtestatud juhiseid, kasutage isikukaitsevahendeid ning aidake ennetada õnnetusi ja vigastusi. Teavitage oma tööandjat ja tööohutuse spetsialisti ohtlikest töötingimustest.

Kõik ehitus- ja koristustöötajad peavad kandma kohustuslikku kaarti (HMS kort). See peaks töökohal alati nähtaval olema. See kohustus kehtib kõigile Norras tegutsevatele ettevõtetele: nii Norra kui ka välismaa ettevõtetele, nii üksikutele firmadele kui ka värbamisasutustele ning nii pikaajaliste kui ka lühikeste tööülesannete puhul. Tööandja kohustus on Teile töötervishoiu, -ohutuse ja -keskkonna kaart hankida. Kaart on isiklik, kehtib teie töölepingu lõpuni ning seda tuleb iga kahe aasta tagant uuendada.

Kui te pole töötervishoiu, -ohutuse ja -keskkonna kaarti saanud, suhelge sel teemal tööandjaga.
Lisateave töötervishoiu, -ohutuse ja -keskkonna kaartide kohta ehitussektoris
Lisateave töötervishoiu, -ohutuse ja -keskkonna kaartide kohta koristustööde sektoris

Võtke ühendust tööinspektsiooniga

Kui Teil jääb saamata miski, millele teil on õigus, nt töötervishoiu, -ohutuse ja -keskkonna kaart, või kui kogete töökohal muid kriitilise tähtsusega probleeme, võtke ühendust tööinspektsiooniga (Arbeidstilsynet).

Norra tööinspektsiooniga saab ühendust telefoni teel numbril (+47) 73 19 97 00; samuti võite tööinspektsiooni nõustajatega ühendust võtta võõrtööjõu teeninduskeskuse kaudu (SUA).

Norra tööinspektsiooniga saab ühendust võtta ka anonüümselt.

Kokkuvõtlik teave mitmetelt Norra asutustelt on võõrtööjõule ja tööandjatele kättesaadav aadressil www.workinnorway.no.