Umowa o pracę

Każdy pracownik musi mieć pisemną umowę o pracę. Dotyczy to wszystkich  stosunków pracy, zarówno tych zawartych na okres nieokreślony, jak i tymczasowych. Od tego przepisu nie ma wyjątków. Jak najszybsze zawarcie  klarownej umowy o pracę pozwoli ci uniknąć wielu konfliktów.

To na pracodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia pisemnej umowy o pracę.

Od 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie nowe wymogi dotyczące umowy o pracę

Od 1 lipca 2024 r. zaostrzone zostają wymogi dotyczące informacji, które musi zawierać umowa o pracę. Zmiany te mają przyczynić się do bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

Podsumowanie nowych wymogów obowiązujących od 1 lipca 2024

Zachęcamy do korzystania z opracowanego przez Norweską Inspekcję Pracy wzoru standardowej umowy o pracę, która spełnia wymogi określone w kodeksie pracy obowiązujące do 1 lipca 2024 r

Wzór umowy dostępny jest w wielu językach.

Poniższe wytyczne obowiązują do czasu wejścia w życie nowych wymogów od 1 lipca 2024 r.

Umowa o pracę powinna zawierać

Umowa o pracę powinna zawierać informacje istotne dla danego stosunku pracy, w tym co najmniej:

 • Imię i nazwisko pracownika i pracodawcy (tożsamość stron).
 • Miejsce pracy. W przypadku, gdy nie ma jednego miejsca pracy ani głównego miejsca pracy, umowa powinna zawierać informację o tym, że pracownik pracuje w kilku miejscach oraz adres przedsiębiorstwa lub ewentualnie prywatny adres pracodawcy. 
 • Opis pracy albo tytuł pracownika, obejmowane stanowisko lub typ wykonywanej pracy. 
 • Datę rozpoczęcia stosunku pracy.
 • Oczekiwaną długość stosunku pracy, jeśli zawarto go na czas określony.
 • Ewentualne postanowienia co do okresu próbnego.
 • Prawo pracownika do urlopu i świadczenia urlopowego oraz zasady ustalania harmonogramu urlopów.
 • Długość okresu wypowiedzenia, ze strony pracownika i ze strony pracodawcy.
 • Obowiązujące lub ustalone wynagrodzenie w chwili rozpoczęcia stosunku pracy, ewentualne dodatki oraz inne świadczenia niewliczane w pensję, jak na przykład wpłaty do kasy emerytalnej, diety czy dodatek za pracę w nocy, a także sposób oraz termin wypłaty.      
 • Umówiony dzienny lub tygodniowy czas pracy i jego harmonogram. 
 • Długość przerw.
 • Umowę o szczególnym systemie pracy lub postanowienia o zmniejszonym wymiarze czasu pracy, elastycznym czasie pracy itp.
 • Informacje o ewentualnej umowie zbiorowej regulującej dany stosunek pracy. Jeśli chodzi tu o strony spoza zakładu pracy, umowa powinna także zawierać podstawowe informacje o stronach umowy zbiorowej.       

Dodatkowe informacje

Arbeidstilsynet opracowało wzór standardowej umowy o pracę, która spełnia wszystkie wymagania prawne. Umowa dostępna jest w kilku wersjach językowych.

Nowe wymogi dotyczące umowy o pracę obowiązujące od 1 lipca 2024 r.

1 lipca 2024 r. wchodzą w życie nowe wymogi dotyczące informacji, które musi zawierać umowa o pracę.

Zmiany te mają przyczynić się do bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Będą one obowiązywały na równi z wymogami, które już są określone w § 14-6 norweskiego kodeksu pracy.

Nowy wymóg dotyczący terminu, w którym musi być gotowa umowa o pracę

Dla stosunków pracy trwających ponad miesiąc, zaostrzony zostaje wymóg dotyczący terminu, w którym musi zostać zawarta umowa o pracę.

Podczas gdy wcześniej wymagane było, aby umowa była gotowa najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia stosunku pracy, zmiana w ustawie wymaga, aby umowa była podpisana i gotowa najpóźniej w ciągu tygodnia od rozpoczęcia stosunku pracy.

Nowe wymogi prawne nie oznaczają, że pracodawca musi zaktualizować obowiązujące umowy o pracę, które zostały zawarte przed 1 lipca 2024 r.

Natomiast na prośbę pracownika pracodawca ma obowiązek zmienić i uzupełnić istniejącą umowę o pracę zgodnie ze zmianami w ustawie. W takim przypadku pracodawca musi zmienić umowę w ciągu dwóch miesięcy.

Nowe wymogi dotyczące treści umowy o pracę

Jeśli pracownik nie ma stałego miejsca pracy, umowa musi zawierać informację o tym, że pracownik pracuje w różnych miejscach lub że ma swobodę określania swojego miejsca pracy.

Jeśli umowa o pracę zawiera postanowienie o okresie próbnym, nigdy nie może on być dłuższy niż sześć miesięcy. Zapis ten pozostaje niezmieniony.

Od 1 lipca wchodzi w życie dodatkowy wymóg, zgodnie z którym ewentualny okres próbny w tymczasowych stosunkach pracy nigdy nie może być dłuższy niż połowa okresu zatrudnienia.

Umowa musi zawierać informacje na temat tego, jaki rodzaj nieobecności jest opłacany przez pracodawcę.

Umowa o pracę musi informować o tym, co pracodawca lub pracownik muszą zrobić, aby zakończyć stosunek pracy. Umowa może spełniać ten wymóg poprzez odesłanie do obowiązujących ustaw, przepisów lub umów zbiorowych.

Podobnie jak wcześniej, umowa o pracę musi zawierać informacje o wynagrodzeniu, ewentualnych dodatkach oraz innych świadczeniach, a także o terminie i sposobie wypłacania wynagrodzenia.

Od 1 lipca w życie wchodzi dodatkowy wymóg, zgodnie z którym umowa musi określać wszystkie elementy wynagrodzenia ujęte oddzielnie.

Jeśli dzienny lub tygodniowy czas pracy jest zmienny, umowa musi o tym informować. Musi również dawać możliwość do wyliczenia, kiedy pracownik ma pracować.

Umowa musi zawierać informacje o organizacji pracy zmianowej oraz o pracy wykraczającej poza ustalony czas lub plan pracy. Umowa musi również informować o wynagrodzeniu za taką pracę.

Umowa musi zawierać nazwę najemcy, jeśli pracodawcą jest agencja zatrudnienia, a pracownik jest wynajmowany najemcy. Informacja ta może zostać podana w załączniku lub suplemencie do umowy, jak tylko znana będzie nazwa najemcy.

Tożsamość najemcy należy podać zarówno w momencie rozpoczęcia stosunku pracy jak i przy zmianie podmiotu najmującego w czasie trwania stosunku pracy.

Umowa musi zawierać informacje o prawie do rozwoju kompetencji, który ewentualnie oferuje pracodawca.

Umowa musi określać tylko zakres szkoleń i ogólną politykę dotyczącą szkoleń oraz rozwoju kompetencji. Umowa nie musi zawierać szczegółowych informacji ani wykazu oferowanych szkoleń czy informacji o podstawowym szkoleniu, które odbywa się we wszystkich stosunkach pracy.

Umowa musi zawierać informacje o składkach, które pracodawca opłaca w całości lub częściowo. Umowa musi również podawać informacje o nazwach instytucji, do których wpływają składki opłacane przez pracodawcę. Przykładem są świadczenia emerytalne, świadczenia z tytułu choroby oraz ubezpieczenia grupowe.

Pracodawca nie musi opisać wszystkich szczegółów i warunków, ale może odesłać do obowiązujących ustaw, przepisów lub umów zbiorowych.

Zmiany mają zapewnić bezpieczniejsze warunki pracy

Zmiany w kodeksie pracy wdrażają do norweskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (dyrektywa o warunkach pracy). Zmiany mają na celu wzmocnienie praw pracowników poprzez zagwarantowanie bardziej przewidywalnych warunków pracy oraz zapewnienie pracownikom większego bezpieczeństwa i przejrzystości.

Patrz zmiany w ustawie o zmianach kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych (przejrzyste i bardziej przewidywalne warunki pracy) (lovdata.no)