Rutiner for intern varsling

Som hovedregel skal alle virksomheter utarbeide rutiner for intern varsling. Arbeidsplasser med minst fem ansatte skal alltid ha skriftlige rutiner for intern varsling.  

Rutinene skal utarbeides i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte (for eksempel verneombud), og minimum inneholde

 • en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
 • framgangsmåte for varsling
 • framgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling
Varslingsrutiner er et viktig grunnlag for ytringskulturen på arbeidsplassen og skal være kjent for alle arbeidstakere.Varslingsrutiner som er kjent i virksomheten, bidrar til at ansatte opplever større aksept for å varsle og til at arbeidsgiver håndterer varsling på en bedre måte.

Hvordan utforme varslingsrutiner?

Utarbeiding eller oppdatering av varslingsrutiner skal alltid gjøres i samarbeid med de ansatte i virksomheten. Verneombud og tillitsvalgte har en naturlig rolle i dette arbeidet.

Av innhold anbefaler Arbeidstilsynet at varslingsrutinen svarer på

 • hvem som kan bruke varslingsrutinene
 • hvilke kritikkverdige forhold som omfattes av varslingsrutinene
 • framgangsmåte for varsling
 • hvem det kan varsles til (både internt og eksternt)
 • rollebeskrivelse av alle involverte roller (som verneombud, tillitsvalg, varslingsutvalg, bedriftshelsetjenesten)
 • hvordan varselet skal følges opp
 • hvordan den som varsler, skal følges opp
 • om varsling er en rett eller en plikt
 • hvordan varsleren er beskyttet mot gjengjeldelse
 • hvordan virksomheten håndterer feilaktige varsler
 • hvordan lovbrudd og andre kritikkverdige forhold blir møtt med sanksjoner

Må tilpasses egen virksomhet

Gode varslingsrutiner er et resultat av skreddersøm. De må tilpasses situasjonen og behovet i hver enkelt virksomhet. Varslingsrutiner bør også sees i sammenheng med virksomhetens risikostyring og systematiske HMS-arbeid.

God kultur for varsling er likevel mer enn rutiner. Ytringskultur handler om reell praksis, ledelse og øvelse. Derfor er det viktig at arbeidsgiver setter fokus på varsling, sørger for at alle ansatte er kjent med varslingsrutinene og at de som skal håndtere varsling, har fått opplæring og øvelse i håndtering. Det kan også være lurt å gjennomføre årlige varslingsøvelser og legge til rette for samtaler om hva arbeidsplassen anser som kritikkverdige forhold.

Regelverk

Om arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold: Arbeidsmiljøloven § 2A-1

Om plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling:  Arbeidsmiljøloven § 2A-3