Sosial dumping

Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Begrepet er altså ikke begrenset til spørsmål om lavere lønn for samme type arbeid.

Det er også sosial dumping dersom utenlandske arbeidstakere gis vesentlig dårligere arbeidsvilkår for øvrig, for eksempel i form av belastende arbeidstidsordninger, manglende sikkerhetsopplæring, dårlig ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet under utførelsen av arbeidet, med mer. Disse forholdene har stor betydning for arbeidstakernes helse og kan gi større risiko for ulykker.

Utsatte bransjer

I noen næringer er arbeidstakere oftere utsatt for sosial dumping. Eksempler på næringer hvor sosial dumping er mer utbredt er bygg og anlegg, verftsindustrien, renhold, landbruket, fiskeindustrien, transport, bilpleie og overnatting og servering.

Tiltak for å hindre sosial dumping

Regjeringen har laget en egen strategi for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og fremme seriøse og gode arbeidsforhold. Strategien legger opp til et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og partene i arbeidslivet om forebygging, kunnskapsdeling og håndheving.

En rekke lover og regler bidrar også til å hindre sosial dumping.

Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen et spesifikt område, selv om man ikke er en del av avtalen. Allmenngjøring av tariffavtaler er et av flere virkemidler for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. Bestemmelsene i allmenngjøringsloven og forskriftene om allmenngjøring er ufravikelige, man kan ikke avtale seg bort fra reglene. Bestemmelsene er ikke begrenset til arbeidstakere med et behov for vern, men gjelder også for arbeidstakere som er villige til å arbeide under lønns – og arbeidsbetingelser som er vesentlig dårligere enn det som er vanlig.

Det er allmenngjorte tariffavtaler innen flere utsatte bransjer, blant annet i bygg, renhold og fiskeindustri.

Krav til HMS-kort i bygg og anlegg og i renholdsbransjen bidrar til å identifisere den enkelte arbeidstaker og hvem som har arbeidsgiveransvaret.

Solidaransvar gjelder innenfor alle bransjer med allmenngjorte tariffavtaler og innebærer at oppdragsgiver kan holdes solidaransvarlig for lønn og overtidsgodtgjørelse, samt feriepenger etter ferieloven. Dette innebærer at alle oppdragsgivere i en kontraktskjede hefter «en for alle og alle for en» overfor arbeidstaker lengst ned i kjeden som ikke får utbetalt det de har krav på fra sin arbeidsgiver.

En egen forskrift regulerer forholdene for utsendte arbeidstakere. Med utsendt arbeidstaker menes en arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til. Disse reglene skal sikre arbeidstakerne visse minimumsrettigheter i forbindelse med arbeid over landegrensene.

Samarbeid med andre Et viktig tiltak for å bekjempe sosial dumping er et godt samarbeid mellom kontroll- og tilsynsetatene både lokalt og sentralt. Slik samarbeid skjer blant annet gjennom samordnede kontroller, koordinering av kontroller og informasjonsutveksling med alt fra det lokale el-tilsynet, til NAV, Politiet og Skatteetaten.

Arbeidstilsynets rolle

Arbeidstilsynet håndhever arbeidsmiljøregelverket. I tillegg til arbeidsmiljøloven omfatter dette blant annet bestemmelser i allmenngjøringsloven og forskrifter til denne, utlendingsloven og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Etatens viktigste virkemiddel i dette arbeidet er tilsyn, som er kontroll og eventuelt bruk av reaksjoner overfor virksomhetene. Andre viktige virkemidler er veiledning og samarbeid med andre, blant annet andre kontrolletater og partene i arbeidslivet.

Arbeidstilsynet har en sentral rolle i oppfølgingen regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping. Hvert år gjennomføres det flere tusen tilsyn på arbeidsplasser for å bekjempe sosial dumping og useriøsitet i norsk næringsliv. Bransjer med en stor andel utenlandske arbeidstakere er prioritert.