Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger

Kartlegginger og risikovurderinger som grunnlag for prioritering av tiltak er en viktig del av det systematiske forebyggende HMS-arbeidet.

Virksomheter skal, uavhengig av målinger, fortløpende arbeide for å redusere eller fjerne forurensninger eller forurensningskilder. Eksponering skal holdes på et lavest mulig nivå ved å gjennomføre tiltak, som tekniske forbedringer og utskiftning av helseskadelige stoffer. 

I mange tilfeller er det nødvendig å gjøre målinger for å bestemme nivå av forurensninger og kunne vurdere risiko, og særlig ved fare for høy eksponering og mistanke om helseskader.

Målingene må være representative for den faktiske eksponeringen. Dette krever oppdatert fagkunnskap om kartlegging og vurdering av eksponering for forurensninger i arbeidsatmosfæren. 

Se egen temaside om metoder for måling av forurensninger i arbeidsatmosfæren. 

Det er utarbeidet standarder for prøvetaking av kjemiske og biologiske forurensninger som skisserer strategier for kartlegging og vurdering av eksponering for forurensninger i arbeidsatmosfæren.

Kartleggings- og vurderingsprosessen består av følgende trinn (basert på standarden NS-EN 689):

  1. Innledende vurdering
  2. Forundersøkelse
  3. Detaljert undersøkelse
  4. Periodiske målinger

Kravene til dokumentasjon øker trinnvis i kartleggings- og vurderingsprosessen. Hvor langt en trenger å gå, avhenger av hva som allerede er kjent, og hva som blir avdekket om eksponeringen. Det er viktig å søke råd hos personer med prosesskunnskap/erfaring fra bedriften eller tilsvarende virksomheter.

Figur 1 viser et diagram over kartleggingsprosessen.

Figur 1. Oversikt over kartleggingsprosessen.

Etter hvert trinn tas det stilling til om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å fatte en beslutning, dvs. om eksponeringsnivået er akseptabelt, eller om tiltak må iverksettes, eventuelt om mer informasjon om eksponeringsnivået er nødvendig. Når konklusjonen er at eksponeringsnivået er akseptabelt, avsluttes kartleggingen med en rapport. Hvis forholdene ikke er akseptable, må tiltak iverksettes. Når ingen av de to konklusjonene kan trekkes, går man til neste trinn i prosessen. Forholdene må imidlertid vurderes regelmessig, for eksempel etter 2 år eller ved prosessendring.

Rapporter skal oppbevares lett tilgjengelig i virksomheten. Hvor lenge de skal oppbevares, bør inngå i virksomhetens plan for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll).

Regelverk og standarder

Om måling av forurensning i arbeidsatmosfæren som grunnlag for risikovurdering: Forskrift om utførelse av arbeid § 3-2 og 3-3.

Om informasjon om resultatene av måling av forurensing i arbeidsatmosfæren: Forskrift om utførelse av arbeid § 3-6

NS-EN 481 (1993) Arbeidsplassluft – Definisjoner av partikkelstørrelse for måling av luftbårne partikler

NS-EN 482 (2012 + A1, 2015) Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler

NS-EN 689 (1995) Arbeidsplassluft – Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier.

NS-EN 838 (2010) Arbeidsplassluft - Prosedyrer for måling av gass og damp ved bruk av diffusjon - Krav og prøvingsmetoder (for prøvetaking og analyse i ulike steg, gjelder ikke dosimetre for oppslutning i væske)

NS-EN 1076 (2009) Arbeidsplassluft - Prosedyre for måling av gass og damp ved bruk av diffusjon - Krav og prøvingsmetoder

NS-EN 13890 (2009) Arbeidsplassluft - Prosedyre for måling av metall og metalloider i luftbårne partikler - Krav og prøvingsmetoder

NS-EN ISO 13137 (2013) Arbeidsplassluft - Pumper for individuell prøvetaking av kjemiske og biologiske agenser - Krav og prøvingsmetoder (ISO 13137:2013)

NS-EN 14031 (2003) Arbeidsplassluft - Bestemmelse av luftbårne endotoksiner

NS-EN 14583 (2004) Arbeidsplassluft - Volumetrisk prøvetakingsutstyr for bioaerosoler - Krav og prøvingsmetoder

NS-EN 14530 (2004) Arbeidsplassluft – Bestemmelse av dieselpartikler – Generelle krav

NS-EN 45544-4 (2016) Arbeidsplassluft - Elektrisk utstyr benyttet for direkte påvisning og direkte konsentrasjonsmåling av giftige gasser og damper - Del 4: Veiledning for valg, installasjon, bruk og vedlikehold.

NEK EN 60079-0 (2012) Eksplosjonsfarlige områder - Del 0: Utstyr - Generelle krav.

ISO 5725-1 (1994, sist korrigert 1998): Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 1: General principles and definitions. International Organisation of Standardization, Genève, 1994

ISO 16200-1 (2001) : Workplace air quality – Sampling and analysis of volatile organic compounds by solvent desorption/gas chromatography – Part 1: Pumped sampling method. International Organisation of Standardization, Genève.

ISO 16200-2 (2000): Workplace air quality – Sampling and analysis of volatile organic compounds by solvent desorption/gas chromatography – Part 2: Diffusive sampling method. International Organisation of Standardization, Genève.

Slik kan du kartlegge og vurdere eksponering