Krav om tillatelse for arbeid med asbest

Alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av bygningselementer med asbestholdig materiale, må søke tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Søknaden skal inneholde opplysninger om

 • hvordan arbeidet vil bli organisert
 • hvilke metoder som skal benyttes
 • vernetiltak som vil bli iverksatt
 • opplæring av arbeidstakerne
 • helseundersøkelse av arbeidstakerne
 • virksomhetens erfaring med slikt arbeid

Uttalelse fra verneombudet, arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjenesten ved virksomheten skal legges ved søknaden.  

Skjema for søknad om tillatelse (word)
Skjema for søknad om tillatelse (pdf)

Melding til Arbeidstilsynet

Ved arbeid med asbest eller asbestholdig materiale skal Arbeidstilsynet skal ha melding på forhånd. Ved riving, reparasjon og vedlikehold skal meldingen sendes i god tid og senest en uke før arbeidet starter. Det er virksomheten som er godkjent for og skal utføre arbeidet, som skal sende meldingen.

Meldingen skal inneholde

 • arbeidsstedets beliggenhet
 • typer og mengder asbest og asbestholdig materiale som brukes eller håndteres
 • aktiviteter og metoder som inngår i arbeidet
 • antall berørte arbeidstakere, og hvilken opplæring arbeidstakerne har fått
 • startdato for arbeidet og varighet
 • tiltak som er iverksatt for å begrense eksponering

Skjema for melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale (word)
Skjema for melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale (pdf) 

Opplæring i arbeid med asbest

Det er bare arbeidstakere med spesiell opplæring som kan settes til arbeid med asbest eller asbestholdig materiale.

Opplæringen skal foretas av person med kompetanse på området. Om den godkjente virksomheten selv har nødvendig kompetanse kan den selv stå for opplæringen. Kravet til kvaliteten på opplæringen er den samme som for dem som driver profesjonelle kurs. Gjennomgått opplæring skal dokumenteres.

Krav til kurs i asbest

Krav ved fjerning av asbestholdig materiale

Asbest og asbestholdige materialer skal fjernes og det skal utføres kontroll på stedet før annet arbeid starter. I noen tilfeller kan det imidlertid være mindre helserisiko dersom asbestmaterialene får ligge i ro. I slike tilfeller gjelder ikke kravet om fjerning. 

Arbeidstakere som jobber med asbest, skal bruke verneklær og godkjent åndedrettsvern:

 • Ved utvendig sanering av hardsementplater eller takbelegg anbefaler vi minst personlig (og tett) halvmaske med P3-filter og tettsluttende vernedress.
 • Ved innvendig sanering av hardsementplater anbefaler vi minst helmaske med P3-filter og tettsluttende vernedress. Hvis arbeidet er planlagt å vare lengre enn én time, bør det allerede fra starten av arbeidet brukes motorassistert åndedrettsvern eller lufttilført åndedrettsvern.

Det skal finnes håndvask og dusj med varmt og kaldt vann lett tilgjengelig ved arbeidsplassen.

Etter at arbeidet er utført, skal virksomheten kontrollere at asbeststøvet er fjernet. Konsentrasjonen av asbestfibre i luften skal ikke overskride 0,01 fibre per cm3. Kontrollen skal gjennomføres etter fullstendig rengjøring og mens området fortsatt er avstengt fra omgivelsene. Dersom det er opprettet undertrykk, skal dette opprettholdes under kontrollen.

Helseundersøkelse

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som kan bli eller har vært eksponert for asbeststøv, gjennomgår helseundersøkelse av lunger og luftveier.

Deponering av asbestholdig materiale

Fylkesmannen og kommunens renovasjonsetat kan gi opplysninger om hvor asbestholdig avfall kan deponeres og hvilke krav som gjelder.

Her kan du finne foretak med tillatelse til å arbeide med asbest 

Se temaside om asbest

Regelverk

Se forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 4 Asbestarbeid


Konverter denne siden til PDF