Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Er du arbeids- eller oppdragsgiver og skal stille innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeids- eller oppdragstakere i innreisekarantene? Da må du få innkvarteringen forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Søk om godkjenning av innkvartering for innreisekarantene

Hvem må søke om å få forhåndsgodkjent innkvarteringen

Hvem må søke om å få forhåndsgodkjent innkvarteringen?

Arbeids- eller oppdragsgivere som tilbyr oppholdssted til arbeidstakere eller oppdragstakere som skal i innreisekarantene, må søke om å få oppholdsstedet forhåndsgodkjent. Arbeids- eller oppdragstakere skal i innreisekarantene hvis de ankommer fra land eller område med karanteneplikt etter covid-19-forskriften vedlegg A (lovdata.no). Sjekk også kart over innreisekarantene hvilke land og områder i Europa dette gjelder for (fhi.no).

Arbeidsgivere må ikke søke om forhåndsgodkjenning dersom arbeidstakerne er fullvaksinerte eller har hatt covid-19 i løpet av de siste 6 månedene. Da kan arbeidstakerne bo i ordinær innkvartering.

Arbeidsgivere kan spørre arbeidstakerne som kommer fra eller via land med karanteneplikt, om de har tatt koronavaksine for å finne ut hvilken type innkvartering de skal ha. Å spørre arbeidstakerne om de har tatt koronavaksine, er et kontrolltiltak. Kontrolltiltaket må dere drøfte med de tillitsvalgte. Les mer om hva arbeidsgiver må gjøre før de spør om vaksinestatus. 

Å sørge for innkvartering betyr at arbeids- eller oppdragsgiver eier, leier, låner eller organiserer innkvarteringen som arbeids- og oppdragstakere skal benytte til innreisekarantene.

Hvilke krav stilles til innkvartering i karantenetiden?

All innkvartering må oppfylle visse krav. For innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene, er det tilleggskrav:

 • mulighet til å unngå nærkontakt med andre
 • enerom med tv og internett
 • eget bad og toalett
 • eget kjøkken eller matservering

Hvis innkvarteringen ikke har tv, kan innkvarteringen ha pc eller nettbrett med likeverdig funksjon og tilbud som en tv. 

Les mer om krav til innkvartering av arbeidstakere

Arbeids- eller oppdragstaker som skal være i innreisekarantene, skal ha tilgang på internett med brukbar båndbredde og datamengde.

Det er ikke krav til en spesiell type nettverk i innkvarteringen. Arbeids- eller oppdragsgiver har ansvaret for at det er internett tilgjengelig, uavhengig om det er wifi, mobilnett eller fiber, og skal dekke kostnadene for dette.

Søke om forhåndsgodkjenning

Du må betale gebyr for behandling av søknaden

Arbeids- og oppdragsgiver må betale et gebyr på kr 2000 per søknad for søknadsbehandlingen.

Du får gebyr for hver søknad du sender inn, altså for hvert behandlet søknadsskjema.

Du får gebyr dersom Arbeidstilsynet gjør vedtak om at søknaden er

 • godkjent
 • avslått

Du får ikke gebyr for søknader som blir

 • avvist 
 • trukket av søker 

Dersom vi mottar en søknad som for eksempel har mangelfull dokumentasjon og dermed blir avvist, skal du ikke betale gebyr. 

Du vil få tilsendt betalingskrav for gebyret i ettertid.

Du kan trekke søknaden ved å kontakte oss gjennom eDialog. Husk å oppgi referansenummer. Les om hvordan du kan kontakte oss på eDialog.

Hva må søknaden inneholde? 

Opplysningene du oppgir i søknaden må være nøyaktige og korrekte. Søknader med feil eller unøyaktige opplysninger kan bli avviste.

Korrekte adresseopplysninger i søknadsskjemaet

I søknadsskjemaet må du oppgi følgende opplysninger om innkvarteringen du søker forhåndsgodkjenning av:

 • Korrekt gateadresse og postnummer. Har ikke innkvarteringen gateadresse, må du skrive eiendomsnavn i adressefeltet. 
 • Gårds- og bruksnummer (gnr/bnr).
 • Bygningsnummer, med mindre du krysser av for at innkvarteringen er en brakkerigg eller annen mobil boenhet. Annen mobil boenhet kan for eksempel være en campingvogn eller lignende. 

Er du i tvil om skrivemåte og korrekt adresseinformasjon, slik som gårds- og bruksnummer eller bygningsnummer, kan du søke på adressen til innkvarteringen på Kartverkets nettside (seeiendom.kartverket.no).

Hva er et bygningsnummer?

Bygningsnummer er et unikt nummer for bygninger i Norge, og er en del av den offisielle identifikasjonen til en bygning. Et bygningsnummer kan for eksempel se slik ut: 21021172

For innkvartering uten gateadresse kan du søke opp eiendomsnavn ved hjelp av kommunenavn eller kommunenummer. Eksempel er Trondheim-400/153 eller 5001-400/153.

Flere enerom i samme søknad

Du kan søke om godkjennelse for innkvartering for flere enerom på samme gateadresse og gårds- og bruksnummer i samme søknad.

Trenger du forhåndsgodkjenning for lokaler ved flere enn én gateadresse, må du sende flere søknader.

Hvorfor må lokalene ha korrekt adresse eller eiendomsnavn?

Lokalene må ha korrekt adresse og gårds- og bruksnummer slik at vi kan verifisert plasseringen, befare og føre tilsyn.

Du skal legge ved plantegninger med mål som viser at hver person har

 • enerom
 • eget bad og toalett
 • eventuelt eget kjøkken

Plantegningen skal

 • være tegnet i oppgitt målestokk. Du må selv oppgi målestokken for tegningen.
 • ha målene på rommene
 • vise rominndeling med funksjonen til de enerommene som du søker om
 • tydelig vise plasseringen av bad, dusj og toalett for den enkelte innkvartering
 • ved eget kjøkken minimum vise plassering av kjøleskap, kokemulighet og oppvaskkum med varmt og kaldt vann

Søknaden skal være lagt fram for tillitsvalgte eller andre representanter for arbeidstakerne. De tillitsvalgte skal gjøres kjent med søknaden og få mulighet til å uttale seg. Du skal legge ved tillitsvalgtes uttalelse i søknaden.

Det er ikke et vilkår at de tillitsvalgte er positive eller støtter søknaden. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er lagt ved. Dersom de tillitsvalgte lar være å uttale seg, vil ikke det nødvendigvis stoppe en søknadsprosess. Dersom søknaden er lagt fram for de tillitsvalgte, men uten at de har kommet med en uttalelse, kan det være tilstrekkelig om du legger ved dokumentasjon på at søknaden er sendt til uttalelse med en gitt svarfrist.

Per dags dato er det ikke bestemt noen nærmere formkrav til uttalelsen til tillitsvalgte.

Dersom enerommet ikke har eget kjøkken, skal du i søknaden legge ved dokumentasjon for hvordan matservering gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte. Det skal være servering på enerom av minst tre måltider per dag.

Avtale med ekstern leverandør?

Ved avtale med ekstern leverandør må du legge ved skriftlig bekreftelse fra serveringsvirksomheten (for eksempel fra en lokal kro, et cateringfirma eller en etablert kantineordning på stedet).

Hvordan servere maten?

Personer i karantene skal spise alene i enerom eller på eget kjøkken. Personene skal ikke bruke felles kjøkken, spiserom eller buffetservering. For de som ikke har eget kjøkken og får maten levert, bør maten leveres på utsiden av rommet for eksempel på et avlastningsbord plassert utenfor døren. Husk at det er viktig å unngå nærkontakt i dørområdet.

Behandling av søknaden

Målet vårt er å behandle alle søknader i løpet av 4–6 dager, og du vil få svar på søknaden din i løpet av den tiden. Saksbehandlingstiden blir påvirket av hvor stor pågangen er.

I behandlingen av søknadene prioriterer vi

 • kritiske samfunnsfunksjoner
 • sesongmessige behov
 • større virksomheter

I tillegg vil tidspunkt for innreise være et prioriteringskriterium. Ut over dette behandler vi søknadene i den rekkefølgen de kommer inn.

Se liste over kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no)

For å sende skjema og lese post fra oss må du ha disse rollene i Altinn:

 • Du må ha rollen utfyller/innsender for å fylle ut og sende skjema.
 • Du må ha rollen post/arkiv for å lese digital post.

Les mer om de ulike rollene i Altinn (altinn.no)

Hvis søknaden din ikke er forhåndsgodkjent før arbeids- eller oppdragstakerne dine kommer til Norge, må de bo på karantenehotell.

Arbeids- og oppdragsgivere kan ikke booke rom på karantenehotell. Tilreisende med karanteneplikt som krever karantenehotell, blir tildelt hotell av politiet i samarbeid med kommunene når de kommer til Norge.

Vi kan kontrollere karanteneinnkvarteringen:

 1. Under søknadsbehandlingen kan vi be om å få en videobefaring av innkvarteringen du søker du godkjenning for. Vi vil ta kontakt med kontaktpersonen du oppga i søknaden. 
 2. Hvis du får forhåndsgodkjent karanteneinnkvartering, kan vi komme på tilsyn og kontrollere at innkvarteringen oppfyller kravene. Les mer om hvordan vi gjennomfører tilsyn.

Svar på søknaden

Søkere får svar på søknaden på altinn.no.

Arbeidstilsynet går gjennom søknaden og fatter vedtak om innkvarteringen er godkjent eller ikke.

Etter at vi har behandlet søknaden, kan du få

 • godkjent søknaden
 • avvist søknaden for eksempel på grunn av mangelfull dokumentasjon
 • avslått søknaden hvis vilkårene for godkjenning ikke er oppfylte

Har du fått godkjent søknaden, må du sørge for at arbeids- eller oppdragstaker har en kopi av godkjenningsvedtaket fra Arbeidstilsynet ved innreise til Norge.

Alle som reiser til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, må kunne legge fram dokumentasjon på at arbeids- eller oppdragsgiver har et godkjent oppholdssted til dem. Kan ikke arbeids- eller oppdragstaker legge fram slik dokumentasjon ved innreise, må personen bo på karantenehotell. Dette gjelder også om søknaden din om godkjenning ikke er behandlet ferdig innen planlagt innreisetidspunkt.

Les mer om hva utenlandske arbeids- eller oppdragstakere må ha på plass før de reiser til Norge

Godkjenningen av arbeidsgivers karanteneinnkvartering er uten tidsbegrensning, med mindre Arbeidstilsynet setter en tidsbegrensning i vedtaket om godkjenning. Vi kan stille nærmere bestemte vilkår som er nødvendige for å oppfylle kravene, for eksempel om bruken av fellesarealer, krav til matservering eller varighet for godkjenningen.

Godkjenningen kan trekkes tilbake dersom vi gjør tilsyn eller det på annen måte kommer fram at vilkårene ikke er oppfylt. Det er innkvarteringen som oppholdssted under innreisekarantene som godkjennes, ikke det enkelte karanteneopphold.

Arbeidstilsynet kan også trekke tilbake godkjenningen ved etterfølgende tilsyn om vilkårene ikke er oppfylte.

Dersom søknaden ikke blir forhåndsgodkjent, vil du se i avslaget eller avvisningen hva søknaden ikke oppfyller.

Avslag eller avvisning er et enkeltvedtak som du kan klage på. Da gjelder vanlige saksbehandlingsregler. Les om framgangsmåte for klage.

Du kan også utbedre manglende opplysninger eller dokumentasjon og deretter søke på nytt.

Innkvarteringen kan ikke brukes til innreisekarantene hvis

 • innkvarteringen ikke er forhåndsgodkjent
 • godkjenningen blir trukket tilbake av Arbeidstilsynet

Blir godkjenningen trukket tilbake, skal arbeids- eller oppdragstakere flyttes til karantenehotell eller annen godkjent innkvartering for innreisekarantene.

Hvor finner jeg oversikt over arbeidsgivere som har fått godkjent innkvartering?

Register over arbeidsgivere som har fått godkjent innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Annet

Utenlandske arbeidere kan fortsette å bo i innkvarteringen etter at innreisekarantenen er slutt. Da gjelder de ordinære kravene til innkvartering. 

Les mer om ordinære krav til innkvartering

Arbeids- og oppdragstakere som skal reise til Norge, må ha på plass en del ting før de kommer til landet. De må for eksempel registrere seg i innreiseregisteret og ha attest på negativ koronatest.

Les mer om hva dine arbeidstakere må gjøre før de kommer til landet og hva de må gjøre etter at de har kommet

Arbeids- og oppdragsgivere som har hatt merkostnader i forbindelse med innreisekarantene for arbeids- eller oppdragstakere, kan søke om tilskudd til delvis dekking av slike merkostnader.

Les mer om kompensasjonsordningen for utgifter i forbindelse med innreisekarantene (brønnøysundregistrene.no)

Søknadsskjemaet fungerer dårlig med nettleseren Internet Explorer. Dersom du får problemer, kan du prøve å åpne skjemaet i en annen nettleser. 

Hvorfor er det en godkjenningsordning?

Formålet med godkjenningsordningen er å redusere importsmitte ved å stille strengere krav til innkvartering ved innreise.

Regelverk og mer informasjon

Covid-19-forskriften (lovdata.no)

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene, kan du kontakte Arbeidstilsynet.

Kontakt Arbeidstilsynet på telefon og chat.


Konverter denne siden til PDF