Arbeidstilsynet skal kontrollere at krav i covid-19-forskriften overholdes

Arbeidstilsynet skal kontrollere at arbeidsgiver har kartlagt og risikovurdert covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smitte.

Vi skal kontrollere at alle arbeidstakere har fått informasjon om covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og om tiltakene som er iverksatt for å forebygge smitte, og på hvilken måte arbeidstakerne har fått denne informasjonen. Informasjon må være gitt på et språk arbeidstakerne forstår og legge til rette for at de kan bidra til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Krav i covid-19-forskriften

Covid-19-forskriften inneholder en rekke smitterisikoreduserende tiltak av vesentlig betydning for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Brudd på sentrale krav i forskriften innebærer brudd på arbeidsmiljølovens krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiver må ha tiltak eller rutiner som sikrer overholdelse av relevante krav i forskriften.

Dersom virksomheten ikke har gode nok tiltak eller rutiner for å overholde relevante krav i forskriften, vil vi bruke en eller flere reaksjoner.

Se eksempler på forebyggende smitteverntiltak for ulike arbeidsoppgaver og forhold

Krav i covid-19-forskriften som arbeidsgiver må ivareta

Arbeidsgiver skal forsikre seg, så langt som mulig, om at pliktene om smittekarantene overholdes, herunder har tiltak eller rutiner som sikrer at arbeidstakere:

 • ikke oppholder seg på arbeidsplassen der andre oppholder seg
 • med positiv test isoleres og ikke kommer i kontakt med andre arbeidstakere
 • med symptomer på covid-19 blir testet og isolert frem til negativ test foreligger. Denne rutinen må også omhandle hvordan arbeidsgiver skal følge opp nærkontaktene til ansatte med symptomer

Arbeidsgiver må også ha rutiner for både ansatte som ikke er i karantene og som utvikler symptomer på covid-19, og ansatte som har vært i nærkontakt med personer med symptomer.

Virksomheter som har ansatte som bor i et annet land eller reiser fra et annet land for å jobbe i virksomheten, skal forsikre seg om at pliktene om innreisekarantene overholdes.

Arbeidstakere som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene, er unntatt krav til innreisekarantene, selv om de kommer fra land med karanteneplikt etter covid-19-forskriften vedlegg A.

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

Arbeidsgiver må ha tiltak eller rutiner som blant annet sikrer at

 • arbeidsgiver har oversikt over hvor arbeidstaker kommer fra, tidspunkt de kommer til Norge og om landet de kommer fra har forhøyet smitte
 • arbeidstaker som er i innreisekarantene, ikke er på arbeidsplassen der andre arbeidstakere oppholder seg
 • arbeidstaker med positiv test på covid-19 ikke kommer på arbeidsplassen
 • arbeidstakere med symptomer på covid-19 ikke kommer på arbeidsplassen

For å finne ut om en arbeidstaker skal i innreisekarantene kan arbeidsgiver spørre om arbeidstakeren er vaksinert. Hva må til for at arbeidsgiver kan spørre om arbeidstaker er vaksinert?

Kan arbeidstakere i innreisekarantene jobbe?

Arbeidstaker som er i innreisekarantene, kan ikke være på en arbeidsplass der andre oppholder seg. 

Det betyr at arbeidsgiver ikke kan

 • sette flere arbeidstakere som er i innreisekarantene, til å arbeide sammen
 • organisere arbeidet slik at de som er i innreisekarantene, arbeider sammen til andre tidspunkt enn arbeidstakere som ikke er i innreisekarantene

Ektefeller, samboere og deres barn som har reist sammen til Norge, kan være på en arbeidsplass der ingen andre oppholder seg. 

Forskriften åpner også opp for at arbeidstakere kan arbeide mens de er i innreisekarantene i arbeidstiden. Se for eksempel unntakene i covid-19-forskriften i § 6b.

Virksomheter som innkvarterer ansatte som reiser fra et annet land, må ha tiltak eller rutiner som ivaretar smittevern i innkvarteringen. 

Les mer om innkvartering av arbeidstakere og smittevern

Arbeidsgiver skal sikre at kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift overholdes, herunder at arbeidsgiver har tiltak eller rutiner som sikrer:

 • at besøkende og personell kan holde minst 1 meter avstand
 • hygiene og renhold og at disse rutinene blir overholdt
 • at ansatte minner gjestene på avstandskravene
 • at serveringssteder som har skjenkebevilgning registrerer kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det
 • at ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester
 • at serveringssteder som har skjenkebevilling ikke slipper inn gjester etter kl. 22.00
 • utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven skal opphøre kl. 24.00. Konsum av skjenket alkoholholdig drikke må opphøre senest 30 minutter etter dette

Arbeidsgiver skal sikre at kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift ved å

 • ha rutine om hygienetiltak
 • ha iverksatt tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomhetens lokaler
 • ha gjort smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten kjent for alle ansatte og legger til rette for at de ansatte kan overholde pliktene som følger av tiltakene
 • sørge for at ansatte ikke kommer på jobb eller forlater arbeidsplassen umiddelbart dersom de utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon og feber, hoste eller tungpustethet
 • ha iverksatt kontaktreduserende tiltak som sikrer at det kan holdes en meter avstand mellom kundene, mellom de ansatte og mellom de ansatte og andre ansattes kunder
 • ha iverksatt tiltak for å informere kunder om tiltak som er iverksatt for å begrense smitte og hvilke betingelser som gjelder for å få tjenesten

Byggherren skal i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplass særlig stille krav om god orden og hygiene, tilfredsstillende personalrom og forsvarlig innkvartering.

Byggherren kan for eksempel stille krav om: 

 • God orden og hygiene
  • tilgang til håndvask med varmt og kaldt vann, eventuelt hånddesinfeksjon i tillegg
  • tiltak for å holde avstand / begrense og unngå nærkontakt ved utførelse av arbeidet
  • tilgang til smittevernutstyr
  • renholdsrutiner
  • rutiner knyttet til arbeidstakere med sykdomssymptomer / mistanke om smitte
 • Tilfredsstillende personalrom
  • at personalrom (garderobe, toalett, spiserom o.l.) er tilrettelagt for det antallet personer som skal bruke dem
  • ventilasjon og tiltak for å sikre utlufting
  • tiltak for å holde avstand / begrense og unngå nærkontakt – rullering osv.
  • renholdsrutiner
 • Forsvarlig innkvartering
  • generelle smittevernrutiner
  • rutiner som ivaretar krav til innreisekarantene og til isolasjon
  • rutiner som omhandler arbeidstakere med sykdomssymptomer
  • rengjøringsrutiner

Byggherren skal stille krav og se til at virksomhetene følger opp at kravene som stilles følges. Virksomhetene skal gjennomføre de forebyggende tiltakene etter byggherreforskriften.

Tips om brudd på smittevern

Tips oss hvis du er vitne til brudd på bestemmelser om smittevern på arbeidsplassen, som f.eks. plikt til isolering eller karantene.  

Vi kan ikke alltid følge opp tipset umiddelbart. Hvis det haster, må du kontakte politiet. 

Har du spørsmål, ring oss på tlf. 73 19 97 00 + tastevalg 1. 

Regelverk

Covid-19-forskriften (lovdata.no)


Konverter denne siden til PDF