Vedlegg XII: Miljøkrav til forbrenningsmotorer

  • 1. Gjennomføring av forordning (EU) 2016/1628 endret ved forordning (EU) 2020/1040
    EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr. 1i (forordning (EU) 2016/1628 endret ved forordning (EU) 2020/1040) om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF gjelder som forskrift, med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
    Utfyllende rettsakter som er fastsatt i medhold av forordning (EU) 2016/1628 gjelder som forskrift fra den dag de er inntatt i EØS-avtalen, med de tilpasninger som følger av EØS-avtalen vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
  • 2. Typegodkjenning
    Produsenten skal sende søknad om typegodkjenning for en motor eller motorfamilie til Arbeidstilsynet, jf. forordning (EU) 2016/1628 artikkel 20.

0 Endret ved forskrifter 21 juni 2013 nr. 682, 17 sep 2014 nr. 1199, 6 nov 2014 nr. 1404, 24 juni 2020 nr. 1361 (i kraft 1 juli 2020), 28 juni 2021 nr. 2254 (i kraft 1 juli 2021).