Vedlegg V: Veiledende liste over sikkerhetskomponenter som er omfattet av maskinforskriften § 2 bokstav c

Følgende komponenter er eksempler på komponenter som er omfattet av § 2 bokstav c:

 • 1. Vern til avtakbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger.
 • 2. Verninnretning for detektering av personer.
 • 3. Mekanisk drevne, bevegelige skjermer som er utstyrt med en forrigling som tjener til beskyttelsesformål på maskiner som omhandlet i punkt 9, 10 og 11 i vedlegg IV.
 • 4. Logiske styringsenheter til styring av sikkerhetsfunksjoner på maskiner.
 • 5. Ventiler med overvåkning for kontroll av farlige bevegelser på maskiner.
 • 6. Avtrekkssystemer for å ta opp utslipp fra maskiner.
 • 7. Vern og verneinnretninger beregnet for å verne personer mot bevegelige deler som inngår i maskinens prosesser.
 • 8. Overvåkningsutstyr for last- og bevegelseskontroll i løftemaskiner.
 • 9. Sikkerhetsbelter og andre innretninger som skal holde personer fast på setet.
 • 10. Nødstopputstyr.
 • 11. Utladingssystemer som skal forebygge oppsamling av potensielt farlige ladninger av statisk elektrisitet.
 • 12. Energibegrensende og -avlastende innretninger som omhandlet i punkt 1.5.7, 3.4.7 og 4.1.2.6 i vedlegg I.
 • 13. Systemer og innretninger som skal redusere støyutslipp og vibrasjoner.
 • 14. Førervern til beskyttelse ved rundvelt (ROPS).
 • 15. Førervern til beskyttelse ved fallende gjenstander (FOPS).
 • 16. To-hånds-betjeninger.
 • 17. Følgende komponenter til maskiner som skal heise eller senke personer mellom forskjellige laste- og lossesteder:
  • a) innretninger til låsing av dørene ved laste- og lossesteder
  • b) innretninger som skal hindre fall fra den lastbærende plattformen, eller hindre ukontrollerte bevegelser oppover
  • c) fartsbegrensende innretninger
  • d) energiakkumulerende buffere
   • - dels av ikke-lineær art
   • - dels til demping av tilbakeslag
  • e) energiabsorberende buffere
  • f) sikkerhetsinnretninger på hydrauliske sylindere i hydrauliske systemer som brukes for å hindre fall
  • g) elektrisk sikkerhetsutstyr i form av sikkerhetsbrytere, herunder elektroniske komponenter.

Listen over sikkerhetskomponenter er kun veiledende og er ikke uttømmende. Enhver komponent som oppfyller kriteriene i § 2 bokstav c) anses som en sikkerhetskomponent, selv om de ikke er på listen i dette vedlegget.