Vedlegg II: Erklæringer

Samsvarserklæringer og sammenstillingserklæringer skal være på norsk eller eventuelt oversatt til norsk dersom originalen er på et annet EU/EØS-språk.

Til nr. 1 bokstav A

I samsvarserklæringen bekrefter produsenten eller dennes representant, og påtar seg ansvaret for, at den aktuelle maskinen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelsene i maskinforskriften på det tidspunktet maskinen settes i omsetning eller tas i bruk første gang.

Listen over innholdet i erklæringene i nr. 1–10 er uttømmende.

Til nr. 1 bokstav B

I sammenstillingserklæringen skal produsenten av den delvis ferdigstilte maskinen opplyse produsenten av den ferdige maskinen om hvilke av de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg I som er anvendt og oppfylt, samt hvilke andre relevante bestemmelser som er oppfylt. Erklæringen skal også vise til at den delvis ferdigstilte maskinen ikke må tas i bruk før den ferdige maskinen som den skal inkorporeres i, er blitt samsvarserklært i overensstemmelsene med forskriftens krav.

Listen over innholdet i erklæringene i nr. 1–8 er uttømmende.

1 Innholdet i samsvarserklæringer 2 Oppbevaring av erklæringer