Rettsakter

0 Endret ved forskrifter 29 sep 2017 nr. 1574, 21 des 2017 nr. 2363, 23 mars 2018 nr. 506, 8 feb 2019 nr. 90, 29 mars 2019 nr. 438, 8 mai 2019 nr. 589 (i kraft 1 juni 2019), 14 juni 2019 nr. 948, 27 sep 2019 nr. 1327, 13 des 2019 nr. 2133.

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12n (forordning (EU) nr. 528/2012, forordning (EU) nr. 736/2013, forordning (EU) nr. 837/2013 og forordning (EU) nr. 334/2014), nr. 12nk (forordning (EU) nr. 354/2013), nr. 12nl (forordning (EU) nr. 564/2013), nr. 12nm (forordning (EU) nr. 88/2014), 12nza (forordning (EU) nr. 1062/2014, forordning (EU) 2017/698, forordning (EU) 2019/157 og forordning (EU) 2019/227), 12nna (forordning (EU) nr. 492/2014), nr. 12nnb (beslutning 2014/397/EU), nr. 12nnc (beslutning 2014/402/EU), nr. 12nnd (beslutning (EU) 2015/646), nr. 12nne (beslutning (EU) 2015/655), nr. 12nno (beslutning (EU) 2015/1737), nr. 12nnp (beslutning (EU) 2015/1751), nr. 12nnv (beslutning (EU) 2015/1985), nr. 12nnw (beslutning (EU) 2016/903), nr. 12nnx (beslutning (EU) 2016/904), nr. 12nny (beslutning (EU) 2016/1174), nr. 12nnz (beslutning (EU) 2016/1175), nr. 12zzp (forordning (EU) nr. 414/2013, forordning (EU) 2016/1802), nr. 12zzv (beslutning (EU) 2015/411), nr. 12zzzk (beslutning (EU) 2016/135), nr. 12zzzzf (beslutning (EU) 2016/1943), nr. 12zzzzzh (beslutning (EU) 2017/2334), nr. 12zzzzzp (beslutning (EU) 2018/1477), nr. 12zzzzzq (beslutning (EU) 2018/1479), nr. 12zzzzzs (beslutning (EU) 2018/1623), nr. 12zzzzzu (beslutning (EU) 2018/1305), nr. 12zzzzzy (beslutning (EU) 2019/641), nr. 12zzzzzz (beslutning (EU) 2019/994), nr. 12zzzzzza (beslutning (EU) 2019/1030), nr. 12zzzzzzb (beslutning (EU) 2019/1331), nr. 14 (beslutning 2014/756/EU), nr. 15 (beslutning 2014/757/EU), nr. 16 (beslutning 2014/758/EU), nr. 19 (beslutning (EU) 2016/678), nr. 20 (beslutning (EU) 2017/1532) og nr. 26 (forordning (EU) 2017/2100) slik Klima- og miljødepartementet tolker denne delen av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsaktene i samsvar med vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

For å lese biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32012r0528u-01.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 736/2013 om varigheten av stoffvurderingsprogrammet se her: https://lovdata.no/static/32013r0736u-01.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 837/2013 om endring av vedlegg III til biocidforordningen om informasjonskrav ved søknader om godkjenning av biocidprodukter se her: https://lovdata.no/static/32013r0837u-01.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 334/2014 om endring av biocidforordningen se her: https://lovdata.no/static/32014r0334u-01.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 354/2013 om endringer av produktgodkjenninger se her: https://lovdata.no/static/32013r0354u-01.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 564/2013 om gebyrer og avgifter som skal betales til ECHA se her: https://lovdata.no/static/32013r0564u-01.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 88/2014 om fastsettelse av en prosedyre for endring av vedlegg I til biocidforordningen se her: https://lovdata.no/static/32014r0088u-01.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 1062/2014 som erstatter forordning (EU) nr. 1451/2007 om biocidprogrammet (frister m.m.) se her: https://lovdata.no/static/32014r1062u-01.pdf

For å lese forordning (EU) 2017/698 om endringer i arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter se her: https://lovdata.no/static/32017r0698u-01.pdf

For å lese forordning (EU) 2019/157 om endringer i arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter se her: https://lovdata.no/static/32019r0157u-01.pdf

For å lese forordning (EU) 2019/227 om endringer i arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter se her: https://lovdata.no/static/32019r0227u-01.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 492/2014 som supplerer biocidforordningen når det gjelder regler for fornyelse av godkjenninger for biocidprodukter som omfattes av gjensidig godkjenning se her: https://lovdata.no/static/32014r0492u-01.pdf

For å lese beslutning 2014/397/EU om forlengelse av utløpsdatoen for godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 se her: https://lovdata.no/static/32014d0397u-01.pdf

For å lese beslutning 2014/402/EU om begrensninger i godkjenninger av biocidprodukter til treimpregnering som inneholder IPBC med Storbritannia som første godkjenningsland meldt av Tyskland se her: https://lovdata.no/static/32014d0402u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2015/646 om bakteriekulturer som har til formål å redusere fast organisk materiale og som bringes i omsetning med dette formål i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32015d0646u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2015/655 om en polydimetylsiloksanbasert formulering til myggbekjempelse i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32015d0655u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2015/1737 om forlengelse av utløpsdatoen for godkjenning av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 se her: https://lovdata.no/static/32015d1737u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2015/1751 om betingelser knyttet til godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon henvist av Storbritannia i overensstemmelse med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32015d1751u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2015/1985 om et anti-virus lommetørkle impregnert med sitronsyre i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32015d1985u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2016/903 om et hestedekken impregnert med permetrin benyttet i den hensikt å kontrollere plagende insekter i hestens omgivelser i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32016d0903u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2016/904 om produkter brukt til hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32016d0904u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2016/1174 om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, henvist av Spania i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32016d1174u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2016/1175 om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad, henvist av Storbritannia i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32016d1175u-01.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 414/2013 om spesifisering av prosedyre for godkjenning av samme biocidprodukter i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32013r0414u-01.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 2016/1802 om endring i forordning (EU) nr. 414/2013 om spesifisering av prosedyre for godkjenning av samme biocidprodukter se her: https://lovdata.no/static/32016r1802u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2015/411 om kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser, som blandes i malinger og lignende overflatebehandlingsmidler i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32015d0411u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2016/135 om forlengelse av utløpsdatoen for godkjenning av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 se her: https://lovdata.no/static/32016d0135u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2016/1943 om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollere bestander av rugende fugl i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32016d1943u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2017/2334 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter av produkttype 8 se her: https://lovdata.no/static/32017r2334u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2018/1477 om vilkårene for godkjenning av biocidprodukter som inneholder etylbutylacetylaminopropionat, forelagt av Belgia i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32018d1477u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2018/1479 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 se her: https://lovdata.no/static/32018d1479u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2018/1623 om mygg som på ikke-naturlig måte er blitt smittet med Wolbachia og benyttet til bekjempelse av smittebærere, i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32018d1623u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2018/1305 om vilkårene for godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder deltametrin, forelagt av Sverige i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32018d1305u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2019/641 om vilkårene for godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin, forelagt av Irland i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32019d0641u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2019/994 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 se her: https://lovdata.no/static/32019d0994u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2019/1030 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 se her: https://lovdata.no/static/32019d1030u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2019/1331 om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder peppermynteolje og sitronellal, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32019d1331u-01.pdf

For å lese beslutning 2014/756/EU om godkjenninger av biocidprodukter til treimpregnering som inneholder IPBC og propikonazol med Storbritannia som første godkjenningsland meldt av Tyskland se her: https://lovdata.no/static/32014d0756u-01.pdf

For å lese beslutning 2014/757/EU om begrensninger av godkjenning av biocidprodukter til treimpregnering som inneholder IPBC med Danmark som første godkjenningsland meldt av Tyskland se her: https://lovdata.no/static/32014d0757u-01.pdf

For å lese beslutning 2014/758/EU om avvisning av tysk avslag om godkjenning av biocidprodukter til treimpregnering som inneholder propikonazol, IPBC og tebukonazol med Storbritannia som første godkjenningsland meldt av Tyskland se her: https://lovdata.no/static/32014d0758u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2016/678 om et produkt bestående av tørkede lavendelblomster i pose som markedsføres til bekjempelse av møll i henhold til artikkel 3(3) i forordning (EU) nr. 528/2012 se her: https://lovdata.no/static/32016d0678u-01.pdf

For å lese beslutning (EU) 2017/1532 om spørsmål knyttet til sammenlignende vurdering av antikoagulerende muse- og rottemidler i samsvar med artikkel 23(5) i biocidforordningen se her: https://lovdata.no/static/32017d1532u-01.pdf

For å lese forordning (EU) 2017/2100 om fastsettelse av vitenskapelige kriterier for fastsettelse av hormonforstyrrende egenskaper i henhold til biocidforordningen se her: https://lovdata.no/static/32017r2100u-01.pdf