Vedlegg 3 Aktive stoffer som ikke er godkjent for bruk i angitt(e) produkttype(r)

Aktivt stoffCAS-nr.Produkttype(r)Forbudt å omsette og bruke etterKommisjons-
vedtak
Inntatt i EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV
Bis[1-cykloheksyl-1,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-kobber 312600-89-8 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Maursyre 64-18-6 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Propan-2-ol 67-63-0 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
L(+)-melkesyre 79-33-4 1, 13 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Antrakinon 84-65-1 19 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
1,4-diklorbenzen 106-46-7 18, 19 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
N-(2-etylheksyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksimid 113-48-4 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Benzylbenzoat 120-51-4 19 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Malation 121-75-5 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Kaprylsyre 124-07-2 19 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Captan 133-06-2 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
N-(triklormetyltio)ftalimid/folpet 133-07-3 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Ziram 137-30-4 19, 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Tiabendazol 148-79-8 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Diuron 330-54-1 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oksocyklopent-2-enyl- (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropankarboksy (alle isomere; forhold:1:1:1:1:1:1:1:1)/alletrin 584-79-2 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Sinksulfid 1314-98-3 18, 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Dinatriumtetraborat, vannfritt 1330-43-4 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Naftensyrer, kobbersalter 1338-02-9 8 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Klortalonil 1897-45-6 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Fluometuron 2164-17-2 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Klorpyrifos 2921-88-2 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Klorpyrifosmetyl 5598-13-0 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
(R)-p-menta-1,8-dien/d-limonen 5989-27-5 18, 19 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Prometryn 7287-19-6 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Silikondioksid - amorf 7631-86-9 16, 19 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Beinolje/dyreolje (dippelsolje) 8001-85-2 19 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Rapsolje 8002-13-9 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Lignin 9005-53-2 19, 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Oksinkobber 10380-28-6 8 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Dinatriumoktaborat, tetrahydrat 12280-03-4 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Dodecylguanidinmonohydroklorid 13590-97-1 16, 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Foxim 14816-18-3 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Klortoluron 15545-48-9 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Metomyl 16752-77-5 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Dimetyloktadekyl[3-(trimetoksysilyl)propyl]ammoniumklorid 27668-52-6 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
(S)-3-allyl-2-metyl-4-oksocyklopent-2-enyl((1R,3R)-2,2- dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropankarboksylat (bare 1R-trans, 1S-isomer)/S-bioalletrin 28434-00-6 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Bioresmetrin 28434-01-7 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
O-etyl-O-[(2-isopropoksykarbonyl)-1-metyl]vinyl(etylamido)tiofosfat 31218-83-4 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Amitraz 33089-61-1 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
3-(4-isopropylfenyl)1,1-dimetylurea/isoproturon 34123-59-6 18, 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
m-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat/permetrin 52645-53-1 19 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
3-jod-2-propynylbutylkarbamat 55406-53-6 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin/Fenpropimorf 67564-91-4 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider 68391-01-5 16 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider 68391-01-5 18, 19, 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimetyl, klorider 68424-95-3 16 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetreolje 85085-48-9 19 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroksy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfosin-6-oksid, natriumsalt 85209-91-2 1 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, klorider 85409-22-9 16, 18, 19, 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider 85409-23-0 16, 18, 19, 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
.alfa.-cyano-4-fluor-3-fenoksybenzyl-[1.alfa.(S*),3.alfa.]-( ± )-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat 86560-93-2 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt 89997-63-7 19 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Einebær, Juniperus mexicana, ekstrakt 91722-61-1 19 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Lavendel, Lavandula hybrida, ekstrakt/lavandinolje 91722-69-9 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
3-benzo(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazin,4-oksid 163269-30-5 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Klormetyl-oktyldisulfid 180128-56-7 21 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
Kaliumsalter av fettsyrer (C15-21) - 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
(E)-2-oktadecenal 51534-37-3 19 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
(E,Z)-2,13-oktadekadienal 99577-57-8 19 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
S-Hydropren/etyl-(S-(E,E))-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoat 65733-18-8 18 22/08/2008 2007/565/EF Nr. 12zb
4-brom-2-(4-klorofenyl)-1-(etoksymetyl)-5-(trifluormetyl)-1H-pyrrol-3-karbonitrilonitril/klorfenapyr 122453-73-0 21 22/08/200 8 2007/565/EF Nr. 12zb
Guazatintriacetat 115044-19-4 8 02/09/2008 2007/597/EF Nr. 12z
Formaldehyd 50-00-0 11, 12, 13 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
2-(2-butoksyetoksy)etyl-6-propylpiperonyleter/piperonylbutoksid 51-03-6 19 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
1,3-dibrom-5,5-dimetylhydantoin 77-48-5 2, 11, 12 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
Naftalen 91-20-3 19 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
m-Kresol 108-39-4 2, 3 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
2,4-heksadiensyre/sorbinsyre 110-44-1 8 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
Benzylbenzoat 120-51-4 18 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
Benzotiazol-2-tiol 149-30-4 2, 7, 9, 12, 13 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
2-hydroksy-4-isopropyl-2,4,6-cykloheptatrien-1-on 499-44-5 10 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
Natriumbromid 7647-15-6 4, 6, 13 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
Borsyre 10043-35-3 18 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
Ammoniumbromid 12124-97-9 2, 4, 6 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
9-trikosen 27519-02-4 18 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
3-fenoksybenzyl-2-(4-etoksyfenyl)-2-metylpropyleter/etofenproks 80844-07-1 2, 3 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oksocyklopent-2-enyl(1R,3R)-2,2- dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropankarboksylat (blanding av 2 isomerer: 1RS 1:1)/bioalletrin/d-trans-alletrin - 18 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
Spinosad: Gjæringsprodukt av mikroorganismer fra jorden som inneholder spinosyn A og spinosyn D - 3 21/8/2009 2008/681/EF Nr. 12zk
Bis[1-cykloheksyl-1,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-kobber 312600-89-8 2,6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Bronopol 52-51-7 1, 3, 4, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Klorkresol 59-50-7 4 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Maursyre 64-18-6 1, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Benzosyre 65-85-0 1, 2, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Propan-2-ol 67-63-0 3, 5, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Salisylsyre 69-72-7 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Propan-1-ol 71-23-8 3 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Sitronsyre 77-92-9 2, 3 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Symclosen 87-90-1 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Klorxylenol 88-04-0 1, 2, 3, 4, 5, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Diklorofen 97-23-4 2, 3, 4, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Triklorkarbanilid 101-20-2 1, 2, 4 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Glyoksal 107-22-2 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
2,4-heksadiensyre/sorbinsyre 110-44-1 1, 2, 3, 4, 5 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin 118-52-5 2 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Klorofen 120-32-1 1, 4, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Benzylbenzoat 120-51-4 2 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Benzetoniumklorid 121-54-0 1 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Cetylpyridinklorid 123-03-5 1, 3, 4, 5 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Nitrometylidyntrimetanol 126-11-4 2, 3, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Natriumtosylkloramid/kloramin T 127-65-1 1, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kaliumdimetylditiokarbamat 128-03-0 2, 4, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Natriumdimetylditiokarbamat 128-04-1 2, 3, 4, 5, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Captan 133-06-2 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Tiram 137-26-8 2, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Ziram 137-30-4 2, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kaliummetylditiokarbamat 137-41-7 2 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Metam-Na 137-42-8 2, 4, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Dinatriumcyanditiokarbamat 138-93-2 2 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
1,3-bis(hydroksymetyl)urea 140-95-4 2, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Nabam 142-59-6 2, 4, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Tiabendazol 148-79-8 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Diuron 330-54-1 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Natriumbenzoat 532-32-1 1, 2, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Hydroksyl-2-pyridon 822-89-9 2, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
2,6-dimetyl-1,3-dioksan-4-ylacetat 828-00-2 2, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Tetradoniumbromid 1119-97-7 1 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
4,5-diklor-3H-1,2-ditiol-3-on 1192-52-5 2, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Dinatriumtetraborat, vannfritt 1330-43-4 1, 2, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
2,4-diklorbenzylalkohol 1777-82-8 2, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Klortalonil 1897-45-6 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 2372-82-9 1 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
2-metyl-2H-isotiazol-3-on 2682-20-4 2, 4 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Troclosennatrium, dihydrat 51580-86-0 1, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Troclosennatrium 2893-78-9 1, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Mecetroniumetylsulfat 3006-10-8 2 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Bis(triklormetyl)sulfon 3064-70-8 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
(Etylendioksy)dimetanol 3586-55-8 3, 4 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Natrium-2.4,6-triklorofenolat 3784-03-0 2, 3, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Pyridin-2-tiol 1-oksid, natriumsalt 3811-73-2 4 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
2,2',2'-(heksahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol 4719-04-4 2, 3, 4 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion 5395-50-6 3, 4 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Terbutylazin 5915-41-3 2 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Metylenditiocyanat 6317-18-6 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
1,3-bis(hydroksymetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion 6440-58-0 2 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
(2-bromo-2-nitrovinyl)benzen 7166-19-0 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Didecyldimetylammoniumklorid 7173-51-5 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Prometryn 7287-19-6 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kalsiumdiheksa-2,4-dienoat 7492-55-9 1, 3, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Jod 7553-56-2 2, 4, 5, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Natriumhydrogensulfitt 7631-90-5 1, 2, 4, 5, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Natriumklorid 7647-14-5 5 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Ortofosforsyre 7664-38-2 4 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Natriumhypokloritt 7681-52-9 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Dinatriumdisulfitt 7681-57-4 1, 2, 4, 5, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kaliumpermanganat 7722-64-7 5 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Natriumsulfitt 7757-83-7 1, 2, 4, 5, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Natriumkloritt 7758-19-2 2, 3, 4, 5 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Natriumklorat 7775-09-9 2, 5 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Hvitløkekstrakt 8008-99-9 3, 4, 5, 18, 19 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Borsyre 10043-35-3 1, 2, 3, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kaliumsulfitt 10117-38-1 1, 2, 4, 5, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Natriumhydrogen 2,2′metylenbis[4-klorfenolat] 10187-52-7 2, 3, 4, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
2,2-dibrom-2-cyanoacetamid 10222-01-2 1, 5 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Karbendazim 10605-21-7 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Dinatriumoktaborat, tetrahydrat 12280-03-4 1, 2, 3, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Sinkpyrition 13463-41-7 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Dodecylguanidinmonohydroklorid 13590-97-1 1, 2 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Bromklorid 13863-41-7 2 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
(Benzyloksy)metanol 14548-60-8 2 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Klortoluron 15545-48-9 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Natrium-p-klor-m-kresolat 15733-22-9 4 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Dikaliumdisulfitt 16731-55-8 1, 2, 4, 5, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
D-glukonsyre, forbindelse med N,N′-bis((4-klorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) 18472-51-0 4, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Benzoksoniumklorid 19379-90-9 1 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
p-[(dijodmetyl)sulfonyl]toluen 20018-09-1 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
(Benzotiazol-2-yltio)metyltiocyanat 21564-17-0 2, 4, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoat 24634-61-5 1, 2, 3, 4, 5 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
2-oktyl-2H-isotiazol-3-on 26530-20-1 4 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Bromklor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion 32718-18-6 3, 4, 5, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
3-(4-isopropylfenyl)1,1-dimetylurea/isoproturon 34123-59-6 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
1-[2-(allyloksy)-2-(2,4-diklorfenyl)etyl]-1H-imidazol/imazalil 35554-44-0 2, 4, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril 35691-65-7 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
m-fenoksybenzyl-3-((2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat/ permetrin 52645-53-1 2, 3, 5 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
1-[[2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl-1,3-dioksolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol / propikonazol 60207-90-1 1, 2, 4, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on 64359-81-5 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin/ fenpropimorf 67564-91-4 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider 68391-01-5 5, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider 68424-85-1 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimetyl, klorider 68424-95-3 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Fettsyrer, kokos, reaksjonsprodukter med dietanolamin 68440-04-0 3 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Aminer, C10-16-alkyldimetyl, N-oksider 70592-80-2 1 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Pentakalium-bis-(peroksymonosulfat)-bis-(sulfat) 70693-62-8 1 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid 70862-65-6 2, 3, 4, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
1-[1,3-bis(hydroksymetyl)-2,5-dioksoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroksymetyl)urea / diazolidinylurea 78491-02-8 6, 7 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Magnesium-monoperoksyftalat-heksahydrat 84665-66-7 3, 4 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Tributyltetradecylfosfoniumklorid 81741-28-8 2, 4 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Tjæresyrer, polyalkylfenolfraksjon 84989-05-9 2, 3 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetreolje 85085-48-9 1, 2, 3 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, klorider 85409-22-9 5, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider 85409-23-0 5, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Urea, N,N′-bis(hydroksymetyl)-, reaksjonsprodukter med 2-(2-butoksyetoksy)etanol, etylenglykol og formaldehyd 90604-54-9 2, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-karboksyetyl)(2-hydroksyetyl)amino]etyl]amino]-2-oksoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroksider, indre salter 100085-64-1 1, 2, 3, 4, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
1,3-diklor-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion 89415-87-2 2 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Reaksjonsprodukter av: Glutaminsyre og N-(C12-14-alkyl)propylendiamin 164907-72-6 1, 3 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
(C8-18)alkylbis(2-hydroksyetyl)ammonium-bis(2-etylhelsyl)fosfat; (C8-18)alkylbis((2-hydroksyetyl)ammonium-2-etylheksylhydrogenfosfat 68132-19-4 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
5-klor-2-(4-klorfenoksy)fenol 3380-30-1 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
3-benzo(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazin,4-oksid 163269-30-5 4, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Reaksjonsprodukter av diisopropanolamin med formaldehyd (1:4) 220444-73-5 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuksinat med hydrogenperoksid/perestan - 1, 5 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Bis(3-aminopropyl)oktylamin 86423-37-2 2, 3, 4, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
(E)-1-((2-klor-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidin/klotianidin 210880-92-5 3 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Bacillus sphaericus 143447-72-7 2 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Bacillus thuringiensis var. israelensis serotype H14 - 2, 5 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Aminer, n-C10-16-alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med kloreddisksyre 139734-65-9 1, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Blanding av 1-fenoksypropan-2-ol (EINECS 212-222-7) og 2-fenoksypropan (EINECS 224-027-4) - 1, 2, 3, 4, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EINECS 247-500-7) og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EINECS 220-239-6) 55965-84-9 3 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kaliumsalter av fettsyrer (C15-21) - 2 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kvaternært ammoniumjodid 308074-50-2 1, 2, 3, 4, 5, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimetyl (alkyl fra C8-C22, mettet og umettet, talgalkyl, kokosalkyl og soyaalkyl) klorider, bromider eller hydroksider)/BKC - 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimetyl (alkyl fra C6-C18, mettet og umettet, og talgalkyl, kokosalkyl og soyaalkyl) klorider, bromider eller metylsulfater)/DDAC - 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat - 3 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Sølv-sink-aluminium-borfosfatglass/glassoksid, sølv- og sinkholdig 398477-47-9 1, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
(±)-1-(.beta.-allyloksy-2,4-diklorfenyletyl)imidazol/teknisk imazalil 73790-28-0 2, 4, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyano-(3-fenoksyfenyl)metyl-3-(2,2-dikloretenyl)-2,2-diklorvinyl )-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat/alfa-cypermetrin 67375-30-8 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
4-brom-2-(4-klorofenyl)-1-(etoksymetyl) -5-(trifluormetyl)-1H-pyrrol-3-karbonitril / klorfenapyr 122453-73-0 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Aluminiumnatriumsilikat-sølv-kompleks/sølvzeolitt 130328-18-6 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Aluminiumnatriumsilikat-sølv-kompleks/sølvzeolitt 130328-18-6 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Aluminiumnatriumsilikat-sølv-sink-kompleks/sølvsinkzeolitt 130328-20-0 1, 6 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Guazatintriacetat 115044-19-4 2 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Blanding av 5-hydroksymetoksymetyl-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0)oktan (CAS 59720-42-2, 16,0 %) og 5-hydroksy-1-aza-3,7-diokaabicyklo(3.3.0)oktan (EINECS 229-457-6, 28,8 %), og 5-hydroksypoly[metylenoksy]metyl-1-aza-3,7-dioksabicyklo(3.3.0)oktan (CAS 56709-13-8; 5,2 %) i vann (50 %) - 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Kopolymer av 2-propenal og propan-1,2-diol 191546-07-3 6, 7, 10, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
N,N,N′,N′-tetrametyletylendiamin-bis(2-kloretyl)eter kopolymer 31075-24-8 2, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Poly(oksy-1,2-etandiyl), .alfa.-[2-(didecylmetylammonio)etyl]- .omega.-hydroksy-, propanoat (salt) 94667-33-1 3, 6, 13 25/10/09 2008/809/EF Nr. 12zi
Etanol 64-17-5 3 28/02/2010 2009/322/EF Nr. 12zq
N-(triklormetyltio)ftalimid/Folpet 133-07-3 6 28/02/2010 2009/322/EF Nr. 12zq
Fluometuron 2164-17-2 6,13 28/02/2010 2009/322/EF Nr. 12zq
Lignin 9005-53-2 1,2,3,4,6,13 28/02/2010 2009/322/EF Nr. 12zq
Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuksinat med hydrogenperoksid/Perestan - 3 28/02/2010 2009/322/EF Nr. 12zq
N-didecyl-N-dipolyetoksiammoniumborat/ didecylpolyoksoetylammonium borat 214710-34-6 2,6,13 28/02/2010 2009/322/EF Nr. 12zq
Polyvinylpyrrolidon-jod 25655-41-8 2,4,5,6 28/02/2010 2009/322/EF Nr. 12zq
Linalool 78-70-6 19 31/05/2010 2009/324/EF Nr. 12zr
Propoxur 114-26-1 18 31/05/2010 2009/324/EF Nr. 12zr
Fenitrotion 122-14-5 18 31/05/2010 2009/324/EF Nr. 12zr
Metylantranilat 134-20-3 19 31/05/2010 2009/324/EF Nr. 12zr
Okt-1-en-3-ol 339-86-4 19 31/05/2010 2009/324/EF Nr. 12zr
5,5-dimetyl-perhydro-pyrimidin-2-on.alfa.- (4-trifluormetylstyryl)-alfa.-(4-trifluormetyl) cinnamylidenhydrazon/Hydrametylnon 67485-29-4 18 31/05/2010 2009/324/EF Nr. 12zr
Diazinon 333-41-5 18 03/03/2011 2010/71/EU Nr. 12zu
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-copper 312600-89-8 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Cyclohexylhydroxydiazene 1-oxide, potassium salt 66603-10-9 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Peroxyoctanoic acid 33734-57-5 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Bronopol 52-51-7 7, 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Chlorocresol 59-50-7 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Formic acid 64-18-6 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Benzoic acid 65-85-0 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Propan-2-ol 67-63-0 9, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Etylenoksid 75-21-8 20 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
2-chloroacetamide 79-07-2 7, 9, 10, 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Glycollic acid 79-14-1 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
L-(+)-lactic acid 79-33-4 20 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Symclosene 87-90-1 7, 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Diklorofen 97-23-4 7, 9, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Hexa-2,4-dienoic acid/Sorbic acid 110-44-1 7, 9, 10, 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Glutaral 111-30-8 7, 9, 10, 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
2-Phenoxyethanol 122-99-6 7, 10, 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Cetylpyridinium chloride 123-03-5 6, 7, 9, 20 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Karbondioksid 124-38-9 15, 20 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Nitromethylidynetrimethanol 126-11-4 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Tosylchloramide sodium 127-65-1 9, 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Potassium dimethyldithiocarbamate 128-03-0 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Sodium dimethyldithiocarbamate 128-04-1 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Captan 133-06-2 7, 9, 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
N-(trichloromethylthio)phthalimide/Folpet 133-07-3 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
N,N-diethyl-m-toluamide 134-62-3 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Thiram 137-26-8 7, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Ziram 137-30-4 7, 9, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Potassium methyldithiocarbamate 137-41-7 9, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Metam-sodium 137-42-8 12, 20 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Disodium cyanodithiocarbamate 138-93-2 9, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
1,3-bis(hydroxymethyl)urea 140-95-4 9, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Nabam 142-59-6 9, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Thiabendazole 148-79-8 11, 12, 20 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Dazomet 533-74-4 7, 9, 10, 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Dichloro-N-[(dimethylamino)sulphonyl]fluoro-N-(p-tolyl)methanesulphenamide / Tolylfluanid 731-27-1 10 09/02/2011 2010/72/EU N r. 12zv
Hydroxyl-2-pyridone 822-89-9 9, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate 828-00-2 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Dichlofluanid 1085-98-9 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
4,5-dichloro-3H-1,2-dithiol-3-one 1192-52-5 9, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Zinc sulphide 1314-98-3 7, 9, 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Disodium tetraborate, anhydrous 1330-43-4 7, 9, 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
2,4-dichlorobenzyl alcohol 1777-82-8 7, 9, 10, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Chlorothalonil 1897-45-6 7, 9, 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Fluometuron 2164-17-2 7, 9, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 2372-82-9 9, 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
2,2'-dithiobis[N-methylbenzamide] 2527-58-4 7, 9, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 2634-33-5 7, 10, 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
2-methyl-2H-isothiazol-3-one 2682-20-4 7, 9, 10, 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate 51580-86-0 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Troclosene sodium 2893-78-9 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Bis(trichloromethyl) sulphone 3064-70-8 9, 10, 11, 12, 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
(ethylenedioxy)dimethanol 3586-55-8 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Dipyrithione 3696-28-4 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Sodium 2,4,6-trichlorophenolate 3784-03-0 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt 3811-73-2 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Methenamine 3-chloroallylochloride 4080-31-3 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol 4719-04-4 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione 5395-50-6 9, 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
N,N'-methylenebismorpholine 5625-90-1 9, 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Terbuthylazine 5915-41-3 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
(R)-p-mentha-1,8-diene 5989-27-5 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Methylene dithiocyanate 6317-18-6 7, 9, 10, 11, 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione 6440-58-0 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione 6440-58-0 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
(2-bromo-2-nitrovinyl)benzene 7166-19-0 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
(2-bromo-2-nitrovinyl)benzene 7166-19-0 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Didecyldimethylammonium chloride 7173-51-5 7, 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Prometryn 7287-19-6 7, 9, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Sulphur dioxide 7446-09-5 9, 11, 12, 20, 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Calcium dihexa-2,4-dienoate 7492-55-9 7, 9, 20 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Iodine 7553-56-2 7, 9, 10, 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Silicon dioxide - amorphous 7631-86-9 20 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Sodium hydrogensulphite 7631-90-5 9, 11, 12, 20, 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Sodium bromide 7647-15-6 7, 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Disodium disulphite 7681-57-4 9, 11, 12, 20, 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazole 7747-35-5 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Sodium sulphite 7757-83-7 9, 11, 12, 20, 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Sodium chlorite 7758-19-2 11, 12, 20 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Sodium chlorate 7775-09-9 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Lignin 9005-53-2 7, 9, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Boric acid 10043-35-3 7, 9, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Chlorine dioxide 10049-04-4 20 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Potassium sulphite 10117-38-1 9, 11, 12, 20, 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Sodium hydrogen 2,2'methylenebis[4-chlorophenolate] 10187-52-7 7, 9, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide 10222-01-2 3, 7, 9, 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Carbendazim 10605-21-7 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Disodium octaborate tetrahydrate 12280-03-4 7, 9, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Trimagnesium diphosphide 12057-74-8 23 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Ammonium bromide 12124-97-9 7, 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Hexaboron dizinc undecaoxide/Zinc borate 12767-90-7 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Dodecylguanidine monohydrochloride 13590-97-1 7, 9, 10, 12, 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Bromine chloride 13863-41-7 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
(benzyloxy)methanol 14548-60-8 9, 10, 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper 14915-37-8 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Chlorotoluron 15545-48-9 7, 9, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Sodium p-chloro-m-cresolate 15733-22-9 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Dipotassium disulphite 16731-55-8 9, 11, 12, 20, 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Benzoxonium chloride 19379-90-9 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
p-[(diiodomethyl)sulphonyl]toluene 20018-09-1 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate 21564-17-0 7, 10, 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate 24634-61-5 7, 9, 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
.alpha.,.alpha.',.alpha.''-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol 25254-50-6 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
2-octyl-2H-isothiazol-3-one 26530-20-1 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 27668-52-6 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
N'-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine 28159-98-0 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Bromochloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione 32718-18-6 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea/Isoproturon 34123-59-6 9, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole/Imazalil 35554-44-0 20 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile 35691-65-7 7, 9, 10, 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
4,4-dimethyloxazolidine 51200-87-4 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
.alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate/Cypermethrin 52315-07-8 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate/Permethrin 52645-53-1 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate 55406-53-6 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate(2:1) 55566-30-8 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole / Propiconazole 60207-90-1 10, 12, 20 09/02/2011 2010/72/E C Nr. 12zv
4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one 64359-81-5 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine]/Oxazolidin 66204-44-2 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine / Fenpropimorf 67564-91-4 7, 9, 10, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides 68391-01-5 7, 9, 17 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides 68424-85-1 7, 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorides 68424-95-3 7, 9, 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, salts with 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide (1:1) 68989-01-5 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Sodium N-(hydroxymethyl)glycinate 70161-44-3 7 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate) 70693-62-8 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazolium chloride 70862-65-6 7, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Tributyltetradecylphosphonium chloride 81741-28-8 9, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorides 85409-22-9 7, 9, 17 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides 85409-23-0 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides 85409-23-0 17 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Urea, N,N'-bis(hydroxymethyl)-, reaction products with 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylene glycol and formaldehyde 90604-54-9 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Quaternary ammonium compounds, [2-[[2-[((2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]coco alkyldimethyl, hydroxides, inner salts 100085-64-1 7, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Mixture of: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium bis(2-ethylhexyl)phosphate;(C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium 2-ethylhexylhydrogenphosphate 68132-19-4 7, 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
6-(phthalimido)peroxyhexanoic acid 128275-31-0 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Tetrachlorodecaoxide complex 92047-76-2 3 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride 51229-78-8 9, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Thiamethoxam 153719-23-4 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
5-chloro-2-(4-chlorphenoxy)phenol 3380-30-1 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine,4-oxide 163269-30-5 7, 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Reaction product of dimethyl adipate, dimethyl glutarate, dimethyl succinate with hydrogen peroxide/Perestane - 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Bis(3-aminopropyl)octylamine 86423-37-2 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Amines, n-C10-16-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid 139734-65-9 7, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Mixture of 1-phenoxypropan-2-ol (EINECS 212-222-7) and 2-phenoxypropanol (EINECS 224-027-4) - 10, 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EINECS 247-500-7) and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EINECS 220-239-6) 55965-84-9 7, 9, 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Quaternary ammonium iodides 308074-50-2 7 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Quaternary ammonium compounds (benzylalkyldimethyl (alkyl from C8-C22, saturated and unsaturated, tallow alkyl, coco alkyl, and soya alkyl) chlorides, bromides, or hydroxides)/BKC - 7 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Quaternary ammonium compounds (dialkyldimethyl (alkyl from C6-C18, saturated and unsaturated, and tallow alkyl, coco alkyl, and soya alkyl) chlorides, bromides, or methylsulphates)/DDAC - 7, 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Quaternary ammonium compounds (benzylalkyldimethyl (alkyl from C8-C22, saturated and unsaturated, tallow alkyl, coco alkyl, and soya alkyl) chlorides, bromides, or hydroxides)/BKC - 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Sodium lignosulfonate 8061-51-6 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Silver sodium hydrogen zirconium phosphate 422-570-3 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
[1.alpha.(S*),3.alpha.]-(.alpha.)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2.2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate / alfa-cypermetrin 67375-30-8 9 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
4-Bromo-2-(4-chlorophenyl) -1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile / Klorfenapyr 122453-73-0 7, 9, 10, 12 0 9/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Aluminium sodium silicate-silver complex/Silver zeolite 130328-18-6 7 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Monohydro chloride of polymer of N,N'''-1,6-hexanediylbis[N'-cyanoguanidine] (EINECS 240-032-4) and hexamethylenediamine (EINECS 204-679-6)/Polyhexamethylene biguanide (monomer: 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium monohydrochloride) 27083-27-8/32289-58-0 12, 22 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiaminbis(2-kloretyl)eter kopolymer 31075-24-8 9, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
N-Didecyl-N-dipolyetoksyammoniumborat/ Didecylpolyoksetylammoniumborat 214710-34-6 9, 10, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Poly(heksametylenbiguanid) 91403-50-8 10 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Poly(oksy-1,2-etanediyl), .alfa.-[2-(didecylmetylammonio)etyl]- .omega.-hydroksy-, propanoat (salt) 94667-33-1 9, 11, 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Polymer av N-Metylmetanamin (EINECS 204-697-4 med (klormetyl)oksiran (EINECS 203-439-8)/ Polymert kvartært ammoniumklorid 25988-97-0 12 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Polyvinylpyrrolidon jod 25655-41-8 7, 9, 10, 11 09/02/2011 2010/72/EU Nr. 12zv
Formaldehyd 50-00-0 4, 6 01/11/2011 2010/675/EU Nr. 12zy
Benzosyre 65-85-0 20 01/11/2011 2010/675/EU Nr. 12zy
Natriumbenzoat 532-32-1 11, 20 01/11/2011 2010/675/EU Nr. 12zy
2-butanon, peroksid 1338-23-4 9, 22 01/11/2011 2010/675/EU Nr. 12zy
Tolnaftat 2398-96-1 9 01/11/2011 2010/675/EU Nr. 12zy
Triklosan 3380-34-5 3 01/11/2011 2010/675/EU Nr. 12zy
Silisiumdioksid, amorft 7631-86-9 3 01/11/2011 2010/675/EU Nr. 12zy
N'-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(metyltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin 28159-98-0 7, 10 01/11/2011 2010/675/EU Nr. 12zy
Blanding av cis- og trans-p-mentan-3,8 diol/ Citriodiol 42822-86-6 2 01/11/2011 2010/675/EU Nr. 12zy
Formaldehyd 50-00-0 1, 5, 9, 23 01/07/2012 2011/391/EU Nr. 12zzc
2-kloracetamid 79-07-2 3, 6, 13 01/07/2012 2011/391/EU Nr. 12zzc
Tiabendazol 148-79-8 2, 13 01/07/2012 2011/391/EU Nr. 12zzc
2,2'-ditiobis(N-metylbenzamid) 2527-58-4 13 01/07/2012 2011/391/EU Nr. 12zzc
Svoveldioksid 7446-09-5 1, 2, 5, 6, 13 01/07/2012 2011/391/EU Nr. 12zzc
Perestane - 4 01/07/2012 2011/391/EU Nr. 12zzc
Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) 374572-91-5 1, 5, 6, 13 01/07/2012 2011/391/EU Nr. 12zzc
Poly(heksametylendiamin guanidiniumklorid) 57028-96-3 1, 5, 6, 13 01/07/2012 2011/391/EU Nr. 12zzc
Flufenoksuron 101463-69-8 18 01/08/2012 2012/77/EU Nr. 12zzg
Cykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, kaliumsalt 66603-10-9 6, 7,9,10, 12, 13 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Difenoksarsin-10-yloksid 58-36-6 9 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Glyoksal 107-22-2 12 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin 118-52-5 12 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Natriumtosylkloramid 127-65-1 11 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Dinatriumtetraborat, vannfritt 1330-43-4 11 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Kobber 7440-50-8 2, 4, 5, 11 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Kobbersulfat 7758-98-7 1, 4 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Kalsiumhypokloritt 7778-54-3 1 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Borsyre 10043-35-3 22 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Magnesiumfosfid 12057-74-8 20 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Kloralose 15879-93-3 15, 23 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Aluminiumfosfid 20859-73-8 20 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
1,3-diklor-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion 89415-87-2 12 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Metylneodekanamid 105726-67-8 19 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Tetraklordekaoksidkompleks 92047-76-2 5 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
3-benzo(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazin,4-oksid 163269-30-5 9 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Oligo((2-(2-etoksy)-etoksyetyl-guanidiniumklorid) 374572-91-5 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 20 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Poly(heksametylendiamin-guanidiniumklorid) 57028-96-3 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 20 01/02/2013 2012/78/EU Nr. 12zzh
Diklorvos 62-73-7 18 01/11/2012 2012/254/EU Nr. 12zzj
Naled 300-76-5 18 01/11/2012 2012/257/EU Nr. 12zzk
Bifentrin 82657-04-3 18 01/05/2013 2012/728/EU Nr. 12zzm
Glutaral 111-30-8 5 01/02/2014 2013/85/EU Nr. 12zzn
4-(2-nitrobutyl)morfolin 2224-44-4 6 01/02/2014 2013/85/EU Nr. 12zzn
4-(2-nitrobutyl)morfolin 2224-44-4 13 01/02/2014 2013/85/EU Nr. 12zzn
N,N-(decan-1,10-diydi-1(4H)-pyridyl-4-yliden)bis (oktylammonium)diklorid 70775-75-6 1 01/02/2014 2013/85/EU Nr. 12zzn
Salicylsyre 69-72-7 1 01/02/2014 2013/85/EU Nr. 12zzn
Formaldehyd 50-00-0 20 01/07/2015 2013/204/EU Nr. 12zzo
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroksy-kappa.O) diazeniumato(2-)]-kobber 312600-89-8 7, 9, 10 15.05.2015[1]2014/227/EU Nr. 12nx
Nonansyre 112-05-0 10 15.05.2015[1]2014/227/EU Nr. 12nx
Glutaral 111-30-8 1, 13 15.05.2015[1]2014/227/EU Nr. 12nx
Disølvoksid 20667-12-3 11 15.05.2015[1]2014/227/EU Nr. 12nx
4,4-demetyloksazolidin 51200-87-4 6, 12, 13 15.05.2015[1]2014/227/EU Nr. 12nx
2-butanon, peroksid 1338-23-4 3, 6 15.05.2015[1]2014/227/EU Nr. 12nx
Polymer av formaldehyd og akrolein 26781-23-7 3 15.05.2015[1]2014/227/EU Nr. 12nx
Sølvklorid 7783-90-6 3, 4, 5, 13 15.05.2015[1]2014/227/EU Nr. 12nx
Furutre, ekstrakt 94266-48-5 10 15.05.2015[1]2014/227/EU Nr. 12nx
Triklosan 3380-34-5 2, 7, 9 15.05.2015[1]2014/227/EU Nr. 12nx
2-fenoksyetanol 122-99-6 3 15.05.2015[1]2014/227/EU Nr. 12nx
Triflumuron 64628-44-0 18 28.09.2016[1](EU) 2015/1736 Nr. 12nnn
Cybutryn 28159-98-0 21 17.02.2017[1](EU) 2016/107 Nr. 12zzzd
2-butanon, peroksid 1338-23-4 1, 2 17.02.2017[1](EU) 2016/108 Nr. 12zzze
PHMB (1600; 1.8) 27083-27-8 1, 6, 9 17.02.2017[1](EU) 2016/109 Nr. 12zzzf
Triklosan 3380-34-5 1 17.02.2017[1](EU) 2016/110 Nr. 12zzzg
1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin (omdefinert i hht. post 152)[2]118-52-5 11 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Cetalkoniumklorid (se post 948)[2]122-18-9 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Benzyldimetyl(oktadecyl)ammoniumklorid (se post 948)[2]122-19-0 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Benzododeciniumklorid (se post 948)[2]139-07-1 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Miristalkoniumklorid (se post 948)[2]139-08-2 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Didecyldimetylammoniumbromid (se post 949)[2]2390-68-3 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Dimetyldioktylammoniumklorid (se post 949)[2]5538-94-3 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Benzyldodecyldimetylammonium bromid (se post 948)[2]7281-04-1 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Silisiumdioksid - amorft 7631-86-9 18 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kobbersulfat 7758-98-7 2 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
p-[(dijodmetyl)sulfonyl]toluen 20018-09-1 2 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Decyldimetyloktylammoniumklorid (se post 949)[2]32426-11-2 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Benzyldimetyloleylammonium chloride (se post 948)[2]37139-99-4 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
3-fenoksybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklopropankarboksylat (Permetrin) 52645-53-1 9 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzylkokosalkyldimetyl, klorider (se post 948)[2]61789-71-7 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, dikokosalkyldimetyl, klorider (se post 949)[2]61789-77-3 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, bis(hydrogenert talgalkyl)dimetyl, klorider (se post 949)[2]61789-80-8 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimetyl, klorider (se post 948)[2]63449-41-2 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, di-C6-12-alkyldimetyl, klorider (se post 949)[2]68391-06-0 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-16-alkyldimetyl, klorider (se post 948)[2]68424-84-0 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C10-16-alkyldimetyl, klorider (se post 948)[2]68989-00-4 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Aminer, C10-16-alkyldimetyl, N-oksider 70592-80-2 2 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, di-C8-18-alkyldimetyl, klorider (se post 949)[2]73398-64-8 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Dihydrogenbis[monoperoksyftalato(2-)-O1,OO1]magnesat(2-) heksahydrat 14915-85-4 2 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Margosaekstrakt som ikke er fra kjerner av Azadirachta indica ekstrahert med vann og videre bearbeidet med organiske løsemidler og ikke fra kaldpresset olje fra kjerner av Azadirachta Indica ekstrahert med superkritisk karbondioksid 84696-25-3 18 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimetyl, bromider (se post 948)[2]91080-29-4 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
1,3-diklor-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion (omdefinert i hht. post 777)[2]89415-87-2 11 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
1-(4-klorfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentan-3-ol (tebukonazol) 107534-96-3 9 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuksinat med hydrogenperoksid (perestan) - 2 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Alkyl-benzyl-dimetylammoniumklorid/ benzalkoniumklorid (se post 948)[2]8001-54-5 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser (dialkyldimetyl (alkyl fra C6-C18, mettet og umettet, og talgalkyl, kokosalkyl, og soyaalkyl) klorider, bromider, eller metylsulfater) (DDAC) - 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser (alkyltrimetyl (alkyl fra C8-C18, mettet og umettet, og talgalkyl, kokosalkyl, og soyaalkyl) klorider, bromider, eller metylsulfater) (TMAC) - 8 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimetyl (alkyl fra C8-C22, mettet og umettet, talgalkyl, kokosalkyl, og soyaalkyl) klorider, bromider, eller hydroksider) (BKC) - 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
3-fenoksybenzyl (1R)-cis,trans-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)syklopropankarboksylat (d-fenotrin) 188023-86-1 18 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 671)[2]- 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 667)[2]- 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 725)[2]- 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 724)[2]- 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Sølv-sink-aluminium-boronfosfatglass/glassoksid, med sølv- og sinkinnhold 398477-47-9 2, 7, 9 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 673)[2]- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Kvartære ammoniumforbindelser, kokosalkyltrimetyl, klorider (andre enn stoffet omfattet av post 635)[2]- 8 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
Aluminiumnatriumsilikat-sølv-sink kompleks/sølvsinkzeolitt 130328-20-0 2, 7, 9 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
(±)-1-(.beta.-allyloksy-2,4-diklorfenyletyl)imidazol (teknisk imazalil) 73790-28-0 3 28.11.2017[1](EU) 2016/1950 Nr. 12zzzzg
PHMB (1600; 1.8) 27083-27-8 og
32289-58-0
5 31.05.2018[1](EU) 2017/802 Nr. 12zzzzp
2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (MBIT) 2527-66-4 13 04.08.2018[1](EU) 2017/1282 Nr. 12zzzzw
PHMB (1415; 4,7) 32289-58-0 og 1802181-67-4 1, 5, 6 13.05.2019[1](EU) 2018/619 Nr. 12zzzzzl
Klorofen 120-32-1 3 13.05.2019[1](EU) 2018/622 Nr. 12zzzzzi
Sitronsyre 77-92-9 1 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Cetylpyridinklorid 123-03-5 2 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Karbondioksid 124-38-9 19 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Natrium-2-bifenylat 132-27-4 1, 2, 3 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
N-(diklorfluormetyltio)-N',N'-dimetyl-N-fenylsulfamid (diklofluanid) 1085-98-9 7 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Pyridin-2-tiol-1-oksid, natriumsalt (natriumpyrition) 3811-73-2 3 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Sølv 7440-22-4 9 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Svoveldioksid 7446-09-5 4 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Natriumbromid 7647-15-6 2, 11, 12 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Ammoniumsulfat 7783-20-2 11,12 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Sølvklorid 7783-90-6 10, 11 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Ammoniumbromid 12124-97-9 11, 12 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Kalium-2-bifenylat 13707-65-8 6, 9, 10, 13 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Bromklorid 13863-41-7 11 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Natrium-p-klor-m-kresolat 15733-22-9 1, 2, 3, 6, 9, 13 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Blanding av cis- og trans-p-mentan-3,8 diol (citriodiol) - 19 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Tetrakis(hydroksymetyl)fosfoniumsulfat(2:1) (THPS) 55566-30-8 2 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC (C8-10)) 68424-95-3 5 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
6-(ftalimid)peroksyheksansyre (PAP) 128275-31-0 3, 4 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Tetraklordekaoksidkompleks (TCDO) 92047-76-2 1 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Bacillus sphaericus med unntak av Bacillus sphaericus2362, stamme ABTS-1743 143447-72-7 18 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Bacillus thuringiensis subsp.israelensis Serotype H14, med unntak av stamme AM65-52 og stamme SA3A - 18 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Bacillus subtilis- 3 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Aktivt klor: dannet ved reaksjon av hypoklorsyre og natriumhypokloritt produsert in situ- 2, 3, 4, 5 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Søvsinkzeolitt 130328-20-0 5 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Sølvkobberzeolitt 130328-19-7 5 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Esfenvalerat/(S)-alfa-cyano-3-fenoksybenzyl (S)-2-(4-klorfenyl)-3-metylbutyrat (esfenvalerat) 66230-04-4 18ø 30.10.2019[1](EU) 2018/1622 Nr. 12zzzzzr
Willaertia magna c2c maky - 11 03.01.2020[1](EU) 2018/1985 Nr. 12zzzzzv
Empentrin 54406-48-3 18 09.10.2019[1](EU) 2018/1251 Nr. 12zzzzzw
Karbendazim 10605-21-7 9 15.12.2020[1](EU) 2019/1942 12zzzzzzd
Sølvnatrium hydrogen zirkoniumfosfat 265647-11-8 2, 7 17.12.2020[1](EU) 2019/1959 12zzzzzzg
Sølvzeolitt 130328-18-6 2, 7 17.12.2020[1](EU) 2019/1960 12zzzzzzh
Sølvkobberzeolitt 130328-19-7 2, 7 18.12.2020[1](EU) 2019/1973 12zzzzzzj

0 Endret ved forskrifter 29 sep 2017 nr. 1574, 21 des 2017 nr. 2363, 21 sep 2018 nr. 1402, 8 feb 2019 nr. 90, 8 mai 2019 nr. 589 (i kraft 1 juni 2019), 14 juni 2019 nr. 747, 30 april 2020 nr. 939.

1 Dato gitt i tabellen gjelder for omsetningsforbud. Bruk er forbudt 6 måneder etter denne dato.

2 Henviser til post i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1062/2014.