A Gebyrer for søknadsvurdering*

* Alle artikler refererer til forordning (EU) nr. 528/2012.

Før Miljødirektoratet påbegynner behandling av en søknad eller en melding, skal det betales et gebyr. Gebyret kreves inn av Miljødirektoratet ved at det sendes en faktura pålydende det aktuelle beløpet.

Aktive stoffer - gebyrer

GebyrgrunnlagGebyrgrunnlagKjemisk aktive stoffer, gebyr i krMikroorganismer som aktive stoffer, gebyr i kr
Godkjenning av aktivt stoff for bruk i en produkttype. Full evaluering i henhold til artikkel 8. 2 260 000 1 130 000
Tillegg per ekstra produkttype. Full evaluering. 1 130 000 565 000
Vurdering av aktivt stoff for Anneks I (Stoffer for forenklet prosedyre). Evaluering i henhold til artikkel 28. 1 130 000 565 000
Fornyelse av aktiv stoffgodkjenning for en produktgruppe. Full evaluering i henhold til artikkel 14. 2 260 000 1 130 000
Begrenset evaluering. 1 130 000 565 000
Fornyelse av aktiv stoffgodkjenning. Tillegg per produktgruppe. Full evaluering i henhold til artikkel 14. 1 130 000 565 000
Begrenset evaluering. 565 000 282 000

Biocidprodukter - gebyrer

Type godkjenningGebyrgrunnlagGebyr i krKommentarer
Produktgodkjenning i første land i EU/EØS. Søknad om produktgodkjenning av et produkt i første land[1]452 000 Søknader i henhold til artikkel 20.
Et produkt når produktet og dets bruk er identisk med det som ble vurdert som referanseprodukt ved stoffgodkjenningen[2]90 400 Redusert gebyr når produktet allerede er evaluert ved aktiv stoff-vurderingen.
Biocidproduktfamilie 904 000 Søknader i henhold til artikkel 3 (1) punkt (s) og artikkel 19 (6).
Tillegg hvis dokumentasjonen for produktgodkjenning inneholder ny full datapakke for aktivt stoff. 1 130 000 Ved produktsøknader der aktiv stoffdokumentasjonen kommer fra ny aktør som ikke ble vurdert ved stoffgodkjenningen.
Vurdering av et produkt for EUs kjemikaliebyrå ECHA[3]Sentral produktgodkjenning som gjelder alle EU/EØS-land iht. art. 44 i forordning (EU) nr. 528/2012 904 000 Søknader i henhold til artikkel 43.
Gjensidig produktgodkjenning i Norge av produkter godkjent første gang i annet EU/EØS-land. Gjensidig godkjenning av et produkt. 56 500 I henhold til artikkel 33 og 34.
Gjensidig godkjenning av en produktfamilie. 113 000 I henhold til artikkel 33 og 34.
Produkter som kommer inn under forenklet prosedyre Produktgodkjenning etter forenklet prosedyre (Anneks I aktive stoffer). 45 200 Et produkt. I henhold til artikkel 25.
13 600 Redusert gebyr når produktet og dets bruk allerede er evaluert ved aktiv stoff-vurderingen.
67 800 Biocid produktfamilie.
Markedsføring i Norge av produkt godkjent iht. forenklet prosedyre. 9 000 Notifikasjon i overenstemmelse med Artikkel 27 (1).
18 100 Notifikasjon i overenstemmelse med Artikkel 27 (1) som gjelder en produktfamilie.
Endringer i godkjenninger Nytt produkt i en produktfamilie[3]13 600 Notifikasjon i overenstemmelse med Artikkel 17 (6)
Endringer i produktgodkjenninger i henhold til forordning (EU) nr. 354/2013[2]181 000 Større endringer som førsteland.
22 625 Større endringer ved gjensidig godkjenning
27 100 Mindre endringer som førsteland.
9 000 Mindre endringer ved gjensidig godkjenning.
4 500 Administrative endringer
Fornyelse Fornyelse av en produktgodkjenning i henhold til artikkel 31[2]339 000 Full evaluering i henhold til artikkel 31 (5) som førsteland.
42 375 Full evaluering i henhold til artikkel 31 (5) som gjensidig godkjenning.
113 000 Begrenset evaluering i henhold til artikkel 31 (5) som førsteland.
14 125 Begrenset evaluering i henhold til artikkel 31 (5) som gjensidig godkjenning.

1 ECHA anbefaler at summen for første landsgodkjenning av et enkelt produkt settes til 20 % av godkjenning av et aktivt stoff. Andre produktgebyrer i tabellen relateres til  % av første landsgodkjenning av et enkelt produkt.

2 For prosedyrer som gjelder produktfamilier dobles beløpene.

3 Dobbelt gebyr siden det blir vesentlig mer arbeid og koordinering mot ECHA enn for nasjonal førstelandsgodkjenning.

Biocidprodukter - tilleggsgebyrer ved godkjenninger

GebyrgrunnlagGebyr i krKommentarer
Tillegg per aktivt stoff i produkt[1] , [2]36 200 Påslag per ytterligere aktive stoffer i et produkt med flere aktive stoffer.
Tillegg for innhold av særlig bekymringsfulle formuleringsstoffer[1] , [2]36 200 Bekymringsfulle formuleringsstoffer som definert i artikkel 3 (1) punkt (f), avhengig av arbeidsomfang som kreves.
Tillegg per produkttype ved flere produkttyper for samme produkt[1] , [2]36 200 Produkter som søkes godkjent i flere av de 22 produkttypene som definert i vedlegg V.
Flere enn en brukerkategori[1] , [2]36 200 Søknader som krever egne eksponeringsvurderinger for flere brukergrupper (f.eks. privat bruk og profesjonell bruk)
Komparativ vurdering[1] , [2]90 400 Søknader behandlet i henhold til artikkel 23.
MRL (Vurdering av akseptable restnivåer i mat)[2]45 200 Tillegg når det er nødvendig å fastsette grenseverdier for restnivåer i mat, fôr eller drikkevann. Søknader behandlet i henhold til artikkel 19 (1) punkt (e) og 19 (7).

1 For prosedyrer som gjelder produktfamilier dobles beløpene.

2 For prosedyrer som gjelder gjensidig godkjenning settes gebyrene til 1/8.

Andre gebyrer

GebyrgrunnlagGebyr i krReferanse til regelverk
Parallell handelstillatelse 18 100 Søknader i henhold til artikkel 53
Godkjenning av samme produkt[1] , [2]13 600 Søknad iht. artikkel 17(2). Se egen kommisjonsforordning
Forskning og utvikling 4 500 Melding mottatt i henhold til artikkel 56(2)
Ønsker om konfidensiell behandling av informasjon 1 100 Pr. ønske om konfidensiell behandling av informasjon ut over det som følger av artikkel 67 (2)
Spesielle søknader om unntak «essensiell bruk» i 180 dager 4 500 Etter prosedyrene iht. artikkel 55 (1)
Midlertidig godkjenning[1] , [2]45 200 Søknader iht. artikkel 55 (2) Nye produkter med nytt aktivt stoff

1 For prosedyrer som gjelder produktfamilier dobles beløpene.

2 For prosedyrer som gjelder gjensidig godkjenning settes gebyrene til 1/8.