Forskrift om arbeid i privat arbeidsgivers hjem

DatoFOR-2002-07-05-716
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2002 hefte 8
Ikrafttredelse05.07.2002
Sist endretFOR-2018-12-20-2211
Gjelder forNorge
HjemmelL17.06.2005 nr. 62 § 1-5, § 20-2,
KorttittelForskrift om arbeid i privat arbeidsgivers hjem

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 5. juli 2002 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 6 annet ledd. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-5 annet ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 28 (direktiv 93/104/EF) og nr. 29 (direktiv 94/33/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 2007 nr. 1674, 20 des 2018 nr. 2211.