Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem

DatoFOR-2002-07-05-715
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2002 hefte 8
Ikrafttredelse05.07.2002
Sist endretFOR-2007-12-20-1673
Gjelder forNorge
HjemmelL17.06.2005 nr. 62 § 1-5, § 20-2,
Rettet19.04.2018 (§ 6 fjerde ledd annet punktum) § 6,
KorttittelForskrift om arbeid i arbeidstakers hjem

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 5. juli 2002 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 6 første ledd. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-5 første ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 28 (direktiv 93/104/EF) og nr. 29 (direktiv 94/33/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673.
Rettelser: 19.04.2018 (§ 6 fjerde ledd annet punktum).