For et sunt og anstendig arbeidsliv i hundre år

Publisert 09.12.2020 - Lesetid: 3 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 
I år fyller Arbeidstilsynets Register for arbeidsrelatert sykdom (RAS) 100 år. Arbeidstilsynet oppfordrer alle leger til å sende inn meldinger om arbeidsrelatert sykdom. Det vil bidra til å forebygge slik sykdom.

 

Person som fyller ut et skjema på papir. Foto.

VIKTIG KILDE: Legers meldinger om arbeidsrelatert sykdom er en viktig kilde til informasjon om helsefarlige arbeidsmiljøforhold for Arbeidstilsynet. Når leger sender inn melding om mistenkt arbeidsrelatert sykdom bidrar de til å forebygge slik sykdom.

I 1920 sendte lege og sjefinspektør i Fabrikktilsynet (datidens Arbeidstilsynet) Olai Lorange et rundskriv til alle landets leger der han ba dem melde fra om yrkessykdom. Den gang handlet det om blyforgiftning, silikose og fosforeksponering og som kunne oppfattes som yrkessykdom.

Hensikten var å få oppmerksomhet på og oversikt over tilfeller av slik sykdom med tanke på vern av arbeidstakere. Dette ble starten på Arbeidstilsynets Register for arbeidsrelatert sykdom (RAS).

Meldeplikt

Ifølge arbeidsmiljøloven (§ 5-3) skal enhver sykdom som lege antar skyldes arbeidstakers arbeid, altså arbeidsrelatert sykdom, meldes til Arbeidstilsynet. En slik melding gir Arbeidstilsynet viktig informasjon om mulige helsefarlige arbeidsforhold.

Enhver sykdom som lege antar skyldes arbeidstakers arbeid, altså arbeidsrelatert sykdom, skal meldes til Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet kan følge opp meldinger med tilsyn, kontrollere og stille krav om at virksomheter har forsvarlige arbeidsmiljøforhold. Meldinger kan også føre til at Arbeidstilsynet setter i verk tiltak mot farlige produkter, arbeidsprosesser eller utstyr overfor særskilte bransjer. Meldinger om risikoforhold som er lite kjent, kan bli brukt til å sette i gang kartleggings- og forskningsstudier.

Hva forteller registeret? 

I prinsippet er RAS bygget opp som et hendelsesbasert register. Det innebærer at meldingen skal fungere som en signalhendelse om forebyggbar sykdom. I praksis omfatter registeret i dag meldinger om både aktuell eksponering og historisk eksponering. Eksempler på meldinger som har ført til forebygging er blyforgiftning på innendørs skytebaner og støyskader hos lydteknikere. 

I 2019 mottok Arbeidstilsynet i alt 1 779 meldinger om arbeidsrelatert sykdom. Hyppigst meldte diagnosekategorier var:

  • Sykdom i øre (866 meldinger)
  • Sykdom i åndedrettssystemet (204 meldinger) 
  • Sykdommer i hud og underhud (143 meldinger)

En annen stor diagnosekategori var symptomer med 177 meldinger, hvorav to av tre tilfeller gjaldt psykiske symptomer eller symptomer i nerve- eller muskel-skjelettsystemet. 

Hyppigst meldte årsaker til sykdom (eksponering) var fysiske forhold, industrielle faktorer, materialer og produkter og psykososiale/ organisatoriske forhold. I om lag ti prosent av tilfellene mente meldende lege at det var behov for oppfølging fra Arbeidstilsynet.   

Kilde til å forebygge

Det er dessverre for få leger som bruker muligheten til å melde om mistenkte tilfeller av arbeidsrelatert sykdom. Det er ønskelig at flere leger melder fra om slike tilfeller. 

Meldingene er en viktig kilde til informasjon om helsefarlige arbeidsmiljøforhold for Arbeidstilsynet. Når leger sender inn melding om mistenkt arbeidsrelatert sykdom bidrar de til å forebygge slik sykdom.

Meldesystemet for arbeidsrelatert sykdom har utviklet seg fra en skriftlig melding i papirarkiv på tidlig 1900-tallet til en elektronisk database med verdifull informasjon siden 1980-tallet. Databasen har blitt oppdatert jevnlig med kvalitetsforbedringer og moderne analysemuligheter som gir Arbeidstilsynet mulighet til å bruke informasjon i sin forebyggende innsats på mer målrettede og effektive måter. 

Verden går fremover og den teknologiske utviklingen skjer raskere nå enn tidligere. RAS skal fortsatt være en kilde for Arbeidstilsynets forebyggende arbeid i fremtiden, men for å være tidsaktuell er det viktig å få til et godt samarbeid med Legeforeningen og Helsedirektoratet slik at legene kan sende meldingen heldigitalt og på en smidig måte.

Arbeidstilsynet ser fram til et gjensidig og fremtidsrettet samarbeid med helsemyndigheter slik at RAS kan fortsette å tjene Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag for et godt, sunt og anstendig arbeidsliv.

 

Definisjon på arbeidsrelatert sykdom: 

Med «arbeidsrelatert sykdom» menes sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon. Hensikten er at leger skal melde på mistanke om årsakssammenheng. Meldingen innebærer ikke at det er tatt endelig stilling til årsakssammenhengen og krever ingen fullstendig forhåndsutredning.

Relaterte artikler